Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ปฏิทินโรงเรียน ม.ค.60

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(23)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(47)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ปฏิทินโรงเรียน ม.ค.60

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ปฏิทินโรงเรียน ม.ค.60

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ปฏิทินโรงเรียน ม.ค.60
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (23)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
04 ม.ค. 2560 04 ม.ค. 2560    เปิดเรียนตามปกติ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1756 วัน
04 ม.ค. 2560 01 ก.พ. 2560    กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ 19   19   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1728 วัน
13 ม.ค. 2560 13 ม.ค. 2560    กิจกรรมวันครู / กิจกรรมวันเด็ก 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1747 วัน
16 ม.ค. 2560 16 ม.ค. 2560    (หยุด) วันครู   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1744 วัน
06 ม.ค. 2560 06 ม.ค. 2560    มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1754 วัน
11 ม.ค. 2560 12 ม.ค. 2560    รับอุปกรณ์ / เครื่องแบบนักเรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1748 วัน
14 ม.ค. 2560 15 ม.ค. 2560    กิจกรรมแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 24 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1745 วัน
21 ม.ค. 2560 22 ม.ค. 2560    รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1738 วัน
22 ม.ค. 2560 22 ม.ค. 2560    สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1738 วัน
25 ม.ค. 2560 25 ม.ค. 2560    ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1735 วัน
27 ม.ค. 2560 27 ม.ค. 2560    งานการแสดงออกของนักเรียนระดับชั้น ป.1 และ ป.6 / STEM ACADEMIC DAY 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1733 วัน
28 ม.ค. 2560 28 ม.ค. 2560    งานการแสดงออกของนักเรียน “มหาราชแห่งแผ่นดิน อัครศิลปินแห่งสยาม” ระดับชั้น ป.2 และ ป.5 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1732 วัน
30 ม.ค. 2560 31 ม.ค. 2560    มอบตัวรักษาสิทธิ์นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1729 วัน
13 ม.ค. 2560 15 ม.ค. 2560    ค่ายภาษาอังกฤษ (EP Camp) วันที่ 13 - 15 มกราคม 2560 ณ บ้านผางาม รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1745 วัน
16 ม.ค. 2560 16 ม.ค. 2560    วันครู (หยุด) 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1744 วัน
15 ม.ค. 2560 17 ม.ค. 2560    ค่ายภาษาอังกฤษ (EP Camp) ม.4 – 6 วันอาทิตย์ที่ 15 ถึงวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 ณ Kensington English Garden Resort KhaoYai จังหวัดนครราชสีมา   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1743 วัน
20 ม.ค. 2560 20 ม.ค. 2560    อบรมคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ม.1 –6 จำนวน 86คน วันที่20 มกราคม 2560 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1740 วัน
31 ม.ค. 2560 02 ก.พ. 2560    นักเรียนชมรม ACT MEDIA เข้าค่ายผลิตผลงาน เรื่อง “ค” คน ช่วย “ช” ช้าง จังหวัดกาญจนบุรี วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 06.30 น.- วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น. 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1727 วัน
20 ม.ค. 2560 20 ม.ค. 2560    ค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1740 วัน
20 ม.ค. 2560 20 ม.ค. 2560    พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 20 มกราคม 2560 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1740 วัน
23 ม.ค. 2560 27 ม.ค. 2560    สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 เฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 23-27 มกราคม 2560 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1733 วัน
09 ม.ค. 2560 10 ม.ค. 2560    สอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย FSG ระดับชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3 วันที่ 9-10 มกราคม 2560 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1750 วัน
26 ม.ค. 2560 26 ม.ค. 2560    ชุมนุมนักเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปี 2017 มัธยมศึกษาปี ที่ 1- 2 วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 08.00-15.00 น. ณ หอประชุมยอห์น ปอลที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1734 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (47)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 เปิดเรียนตามปกติ  4 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1756 วัน ไม่ได้เช็ค  เปิดเรียนตามปกติ  4 ม.ค. 2560 - 4 ม.ค. 2560
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.2  4 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1756 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ  4 ม.ค. 2560 - 1 ก.พ. 2560
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.3  5 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1755 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ  4 ม.ค. 2560 - 1 ก.พ. 2560
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.1  6 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1754 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ  4 ม.ค. 2560 - 1 ก.พ. 2560
  มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน  6 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1754 วัน ไม่ได้เช็ค  มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน  6 ม.ค. 2560 - 6 ม.ค. 2560
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.4  9 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1751 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ  4 ม.ค. 2560 - 1 ก.พ. 2560
 สอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย FSG ระดับชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3 วันที่ 9-10 มกราคม 2560  9 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1751 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย FSG ระดับชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3 วันที่ 9-10 มกราคม 2560  9 ม.ค. 2560 - 10 ม.ค. 2560
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.4  10 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1750 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ  4 ม.ค. 2560 - 1 ก.พ. 2560
 สอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย FSG ระดับชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3 วันที่ 9-10 มกราคม 2560  10 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1750 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย FSG ระดับชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3 วันที่ 9-10 มกราคม 2560  9 ม.ค. 2560 - 10 ม.ค. 2560
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.5  11 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1749 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ  4 ม.ค. 2560 - 1 ก.พ. 2560
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.1  11 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1749 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ  4 ม.ค. 2560 - 1 ก.พ. 2560
 รับอุปกรณ์ / เครื่องแบบนักเรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560  11 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1749 วัน ไม่ได้เช็ค  รับอุปกรณ์ / เครื่องแบบนักเรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560  11 ม.ค. 2560 - 12 ม.ค. 2560
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.5  12 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1748 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ  4 ม.ค. 2560 - 1 ก.พ. 2560
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.1  12 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1748 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ  4 ม.ค. 2560 - 1 ก.พ. 2560
 รับอุปกรณ์ / เครื่องแบบนักเรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560  12 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1748 วัน ไม่ได้เช็ค  รับอุปกรณ์ / เครื่องแบบนักเรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560  11 ม.ค. 2560 - 12 ม.ค. 2560
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.1  13 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1747 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ  4 ม.ค. 2560 - 1 ก.พ. 2560
 กิจกรรมวันครู / กิจกรรมวันเด็ก  13 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1747 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมวันครู / กิจกรรมวันเด็ก  13 ม.ค. 2560 - 13 ม.ค. 2560
 ค่ายภาษาอังกฤษ (EP Camp) วันที่ 13 - 15 มกราคม 2560 ณ บ้านผางาม รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  13 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1747 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายภาษาอังกฤษ (EP Camp) วันที่ 13 - 15 มกราคม 2560 ณ บ้านผางาม รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  13 ม.ค. 2560 - 15 ม.ค. 2560
 กิจกรรมแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 24  14 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1746 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 24  14 ม.ค. 2560 - 15 ม.ค. 2560
 ค่ายภาษาอังกฤษ (EP Camp) วันที่ 13 - 15 มกราคม 2560 ณ บ้านผางาม รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  14 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1746 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายภาษาอังกฤษ (EP Camp) วันที่ 13 - 15 มกราคม 2560 ณ บ้านผางาม รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  13 ม.ค. 2560 - 15 ม.ค. 2560
 กิจกรรมแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 24  15 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1745 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 24  14 ม.ค. 2560 - 15 ม.ค. 2560
 ค่ายภาษาอังกฤษ (EP Camp) วันที่ 13 - 15 มกราคม 2560 ณ บ้านผางาม รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  15 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1745 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายภาษาอังกฤษ (EP Camp) วันที่ 13 - 15 มกราคม 2560 ณ บ้านผางาม รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  13 ม.ค. 2560 - 15 ม.ค. 2560
 วันครู (หยุด)  16 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1744 วัน ไม่ได้เช็ค  วันครู (หยุด)  16 ม.ค. 2560 - 16 ม.ค. 2560
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.6  17 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1743 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ  4 ม.ค. 2560 - 1 ก.พ. 2560
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.3  17 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1743 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ  4 ม.ค. 2560 - 1 ก.พ. 2560
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.6  18 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1742 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ  4 ม.ค. 2560 - 1 ก.พ. 2560
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.3  18 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1742 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ  4 ม.ค. 2560 - 1 ก.พ. 2560
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.6  19 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1741 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ  4 ม.ค. 2560 - 1 ก.พ. 2560
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.3  19 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1741 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ  4 ม.ค. 2560 - 1 ก.พ. 2560
 อบรมคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นักเรียน ม.1 –6 จำนวน 86 คน วันที่20 มกราคม 2560  20 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1740 วัน ไม่ได้เช็ค  อบรมคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ม.1 –6 จำนวน 86คน วันที่20 มกราคม 2560  20 ม.ค. 2560 - 20 ม.ค. 2560
 ค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  20 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1740 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  20 ม.ค. 2560 - 20 ม.ค. 2560
 พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 20 มกราคม 2560  20 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1740 วัน ไม่ได้เช็ค  พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 20 มกราคม 2560  20 ม.ค. 2560 - 20 ม.ค. 2560
 รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560  21 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1739 วัน ไม่ได้เช็ค  รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560  21 ม.ค. 2560 - 22 ม.ค. 2560
 สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560  22 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1738 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560  22 ม.ค. 2560 - 22 ม.ค. 2560
 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 เฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 23,25,27 มกราคม 2560  23 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1737 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 เฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 23-27 มกราคม 2560  23 ม.ค. 2560 - 27 ม.ค. 2560
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560  25 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1735 วัน ไม่ได้เช็ค  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560  25 ม.ค. 2560 - 25 ม.ค. 2560
 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 เฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 23,25,27 มกราคม 2560  25 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1735 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 เฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 23-27 มกราคม 2560  23 ม.ค. 2560 - 27 ม.ค. 2560
 งานการแสดงออกของนักเรียน “มหาราชแห่งแผ่นดิน อัครศิลปินแห่งสยาม” ระดับชั้น ป.1 และ ป.6 / STEM ACADEMIC DA  27 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1733 วัน ไม่ได้เช็ค  งานการแสดงออกของนักเรียนระดับชั้น ป.1 และ ป.6 / STEM ACADEMIC DAY  27 ม.ค. 2560 - 27 ม.ค. 2560
 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 เฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 23,25,27 มกราคม 2560  27 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1733 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 เฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 23-27 มกราคม 2560  23 ม.ค. 2560 - 27 ม.ค. 2560
 งานการแสดงออกของนักเรียน “มหาราชแห่งแผ่นดิน อัครศิลปินแห่งสยาม” ระดับชั้น ป.2 และ ป.5  28 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1732 วัน ไม่ได้เช็ค  งานการแสดงออกของนักเรียน “มหาราชแห่งแผ่นดิน อัครศิลปินแห่งสยาม” ระดับชั้น ป.2 และ ป.5  28 ม.ค. 2560 - 28 ม.ค. 2560
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.2  30 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1730 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ  4 ม.ค. 2560 - 1 ก.พ. 2560
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.2  31 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1729 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ  4 ม.ค. 2560 - 1 ก.พ. 2560
 มอบตัวรักษาสิทธิ์นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560  31 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1729 วัน ไม่ได้เช็ค  มอบตัวรักษาสิทธิ์นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560  30 ม.ค. 2560 - 31 ม.ค. 2560
 นักเรียนชมรม ACT MEDIA เข้าค่ายผลิตผลงาน เรื่อง “ค” คน ช่วย “ช” ช้าง จังหวัดกาญจนบุรี วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 06.30 น.- วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น.  31 ม.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1729 วัน ไม่ได้เช็ค  นักเรียนชมรม ACT MEDIA เข้าค่ายผลิตผลงาน เรื่อง “ค” คน ช่วย “ช” ช้าง จังหวัดกาญจนบุรี วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 06.30 น.- วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น.  31 ม.ค. 2560 - 2 ก.พ. 2560
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.2  1 ก.พ. 2560 ผ่านมาแล้ว 1728 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ  4 ม.ค. 2560 - 1 ก.พ. 2560
 นักเรียนชมรม ACT MEDIA เข้าค่ายผลิตผลงาน เรื่อง “ค” คน ช่วย “ช” ช้าง จังหวัดกาญจนบุรี วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 06.30 น.- วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น.  1 ก.พ. 2560 ผ่านมาแล้ว 1728 วัน ไม่ได้เช็ค  นักเรียนชมรม ACT MEDIA เข้าค่ายผลิตผลงาน เรื่อง “ค” คน ช่วย “ช” ช้าง จังหวัดกาญจนบุรี วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 06.30 น.- วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น.  31 ม.ค. 2560 - 2 ก.พ. 2560
 นักเรียนชมรม ACT MEDIA เข้าค่ายผลิตผลงาน เรื่อง “ค” คน ช่วย “ช” ช้าง จังหวัดกาญจนบุรี วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 06.30 น.- วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น.  2 ก.พ. 2560 ผ่านมาแล้ว 1727 วัน ไม่ได้เช็ค  นักเรียนชมรม ACT MEDIA เข้าค่ายผลิตผลงาน เรื่อง “ค” คน ช่วย “ช” ช้าง จังหวัดกาญจนบุรี วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 06.30 น.- วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น.  31 ม.ค. 2560 - 2 ก.พ. 2560

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ปฏิทินโรงเรียน ม.ค.60 ของหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )