Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ปฏิทินโรงเรียน มี.ค.60

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(18)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(31)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ปฏิทินโรงเรียน มี.ค.60

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ปฏิทินโรงเรียน มี.ค.60

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ปฏิทินโรงเรียน มี.ค.60
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (18)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
06 มี.ค. 2560 10 มี.ค. 2560    สอบปลายภาค 2/2559 วันที่ 6-10 มีนาคม 2560 5   5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1691 วัน
12 มี.ค. 2560 12 มี.ค. 2560    นักเรียนคาทอลิกรับศีลมหาสนิทครั้งแรก 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1689 วัน
15 มี.ค. 2560 17 มี.ค. 2560    STEM CAMP 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1684 วัน
16 มี.ค. 2560 17 มี.ค. 2560    กิจกรรมอาสาพัฒนา 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1684 วัน
17 มี.ค. 2560 17 มี.ค. 2560    กิจกรรมเข้าค่ายเตรียมนักเรียนคาทอลิกมหาสนิทครั้งแรก 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1684 วัน
18 มี.ค. 2560 18 มี.ค. 2560    ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ป.1, ม.1, ม.4 และนักเรียนแทรกชั้น ปีการศึกษา 2560 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1683 วัน
25 มี.ค. 2560 25 มี.ค. 2560    ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2/2559 / จำหน่ายแบบเรียน / ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1676 วัน
27 มี.ค. 2560 27 มี.ค. 2560    เริ่มเรียนปรับพื้นฐาน Summer Course 2017 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1674 วัน
06 เม.ย. 2560 06 เม.ย. 2560    กิจกรรม Open House และจำหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมหลุยส์มารีฯ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00น. 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1664 วัน
10 เม.ย. 2560 14 เม.ย. 2560    หยุดเทศกาลสงกรานต์ 10-14 เม.ย.2560 4   4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1656 วัน
13 มี.ค. 2560 09 เม.ย. 2560    โครงการ Cultural Exchange in Oregon, USA วันที่ 13 มีนาคม – 9เมษายน 2560 ณ เมือง Eugene รัฐOregon, USA 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1661 วัน
15 มี.ค. 2560 15 มี.ค. 2560    การปัจฉิมนิเทศและรับวุฒิบัตรนักเรียนระดับช้้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่15 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 21.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์มารีเดอ มงฟอร์ต 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1686 วัน
13 มี.ค. 2560 15 มี.ค. 2560    โครงการ ACT Music Camp ครั้งที่ 8 วันที่ 13-15 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมหินน้ำทรายสวย 1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1686 วัน
08 มี.ค. 2560 08 มี.ค. 2560    สอบ NT ชั้น ป.3 วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1693 วัน
29 มี.ค. 2560 29 มี.ค. 2560    โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียน วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1672 วัน
29 มี.ค. 2560 29 มี.ค. 2560    โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า และโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า พระราม 5 ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียน วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 นักเรียนจำนวน 780 คน ครูดูแล 85 คน ตั้งแต่เวลา 10.00-11.30 น. 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1672 วัน
11 มี.ค. 2560 19 มี.ค. 2560    โครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 89 รูป วันที่ 11-19 มีนาคม 60 ณ วัดบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1682 วัน
31 มี.ค. 2560 05 เม.ย. 2560    รับ ปพ.1 ณ ห้องธุรการ (แต่งกายสุภาพเรียบร้อย) 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1665 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (31)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 สอบปลายภาค 2/2559 วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 / วันจันทร์ที่ 6 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6 , ม.1 - ม.3 / วันอังคารที่ 7 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6 ,ม.4 - ม.5 / วันพุธที่ 8 ก.พ.60 สอบ ม.1 - ม.3 / วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.พ.60 สอบ ม.4 - ม.5 /วันศุกร์ที่ 10 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6, ม.1 - ม.3 , ม.4 - ม.5  6 มี.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1695 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบปลายภาค 2/2559 วันที่ 6-10 มีนาคม 2560  6 มี.ค. 2560 - 10 มี.ค. 2560
 สอบปลายภาค 2/2559 วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 / วันจันทร์ที่ 6 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6 , ม.1 - ม.3 / วันอังคารที่ 7 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6 ,ม.4 - ม.5 / วันพุธที่ 8 ก.พ.60 สอบ ม.1 - ม.3 / วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.พ.60 สอบ ม.4 - ม.5 /วันศุกร์ที่ 10 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6, ม.1 - ม.3 , ม.4 - ม.5  7 มี.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1694 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบปลายภาค 2/2559 วันที่ 6-10 มีนาคม 2560  6 มี.ค. 2560 - 10 มี.ค. 2560
 สอบปลายภาค 2/2559 วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 / วันจันทร์ที่ 6 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6 , ม.1 - ม.3 / วันอังคารที่ 7 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6 ,ม.4 - ม.5 / วันพุธที่ 8 ก.พ.60 สอบ ม.1 - ม.3 / วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.พ.60 สอบ ม.4 - ม.5 /วันศุกร์ที่ 10 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6, ม.1 - ม.3 , ม.4 - ม.5  8 มี.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1693 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบปลายภาค 2/2559 วันที่ 6-10 มีนาคม 2560  6 มี.ค. 2560 - 10 มี.ค. 2560
 สอบปลายภาค 2/2559 วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 / วันจันทร์ที่ 6 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6 , ม.1 - ม.3 / วันอังคารที่ 7 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6 ,ม.4 - ม.5 / วันพุธที่ 8 ก.พ.60 สอบ ม.1 - ม.3 / วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.พ.60 สอบ ม.4 - ม.5 /วันศุกร์ที่ 10 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6, ม.1 - ม.3 , ม.4 - ม.5  9 มี.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1692 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบปลายภาค 2/2559 วันที่ 6-10 มีนาคม 2560  6 มี.ค. 2560 - 10 มี.ค. 2560
 สอบปลายภาค 2/2559 วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 / วันจันทร์ที่ 6 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6 , ม.1 - ม.3 / วันอังคารที่ 7 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6 ,ม.4 - ม.5 / วันพุธที่ 8 ก.พ.60 สอบ ม.1 - ม.3 / วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.พ.60 สอบ ม.4 - ม.5 /วันศุกร์ที่ 10 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6, ม.1 - ม.3 , ม.4 - ม.5  10 มี.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1691 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบปลายภาค 2/2559 วันที่ 6-10 มีนาคม 2560  6 มี.ค. 2560 - 10 มี.ค. 2560
 โครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 89 รูป วันที่ 11-19 มีนาคม 60 ณ วัดบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช  11 มี.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1690 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 89 รูป วันที่ 11-19 มีนาคม 60 ณ วัดบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช  11 มี.ค. 2560 - 19 มี.ค. 2560
 นักเรียนคาทอลิกรับศีลมหาสนิทครั้งแรก  12 มี.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1689 วัน ไม่ได้เช็ค  นักเรียนคาทอลิกรับศีลมหาสนิทครั้งแรก  12 มี.ค. 2560 - 12 มี.ค. 2560
 โครงการ Cultural Exchange in Oregon, USA วันที่ 13 มีนาคม – 9เมษายน 2560 ณ เมือง Eugene รัฐOregon, USA  13 มี.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1688 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการ Cultural Exchange in Oregon, USA วันที่ 13 มีนาคม – 9เมษายน 2560 ณ เมือง Eugene รัฐOregon, USA  13 มี.ค. 2560 - 9 เม.ย. 2560
 โครงการ ACT Music Camp ครั้งที่ 8 วันที่ 13-15 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมหินน้ำทรายสวย 1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  13 มี.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1688 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการ ACT Music Camp ครั้งที่ 8 วันที่ 13-15 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมหินน้ำทรายสวย 1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  13 มี.ค. 2560 - 15 มี.ค. 2560
 โครงการ ACT Music Camp ครั้งที่ 8 วันที่ 13-15 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมหินน้ำทรายสวย 1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  14 มี.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1687 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการ ACT Music Camp ครั้งที่ 8 วันที่ 13-15 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมหินน้ำทรายสวย 1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  13 มี.ค. 2560 - 15 มี.ค. 2560
 STEM CAMP  15 มี.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1686 วัน ไม่ได้เช็ค  STEM CAMP  15 มี.ค. 2560 - 17 มี.ค. 2560
 การปัจฉิมนิเทศและรับวุฒิบัตรนักเรียนระดับช้้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่15 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 21.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์มารีเดอ มงฟอร์ต  15 มี.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1686 วัน ไม่ได้เช็ค  การปัจฉิมนิเทศและรับวุฒิบัตรนักเรียนระดับช้้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่15 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 21.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์มารีเดอ มงฟอร์ต  15 มี.ค. 2560 - 15 มี.ค. 2560
 โครงการ ACT Music Camp ครั้งที่ 8 วันที่ 13-15 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมหินน้ำทรายสวย 1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  15 มี.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1686 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการ ACT Music Camp ครั้งที่ 8 วันที่ 13-15 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมหินน้ำทรายสวย 1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  13 มี.ค. 2560 - 15 มี.ค. 2560
 STEM CAMP  16 มี.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1685 วัน ไม่ได้เช็ค  STEM CAMP  15 มี.ค. 2560 - 17 มี.ค. 2560
 กิจกรรมอาสาพัฒนา  16 มี.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1685 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมอาสาพัฒนา  16 มี.ค. 2560 - 17 มี.ค. 2560
 STEM CAMP  17 มี.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1684 วัน ไม่ได้เช็ค  STEM CAMP  15 มี.ค. 2560 - 17 มี.ค. 2560
 กิจกรรมอาสาพัฒนา  17 มี.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1684 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมอาสาพัฒนา  16 มี.ค. 2560 - 17 มี.ค. 2560
 กิจกรรมเข้าค่ายเตรียมนักเรียนคาทอลิกมหาสนิทครั้งแรก  17 มี.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1684 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่ายเตรียมนักเรียนคาทอลิกมหาสนิทครั้งแรก  17 มี.ค. 2560 - 17 มี.ค. 2560
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ป.1, ม.1, ม.4 และนักเรียนแทรกชั้น ปีการศึกษา 2560  18 มี.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1683 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ป.1, ม.1, ม.4 และนักเรียนแทรกชั้น ปีการศึกษา 2560  18 มี.ค. 2560 - 18 มี.ค. 2560
 โครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 89 รูป วันที่ 11-19 มีนาคม 60 ณ วัดบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช  19 มี.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1682 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 89 รูป วันที่ 11-19 มีนาคม 60 ณ วัดบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช  11 มี.ค. 2560 - 19 มี.ค. 2560
 ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2/2559 / จำหน่ายแบบเรียน / ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560  25 มี.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1676 วัน ไม่ได้เช็ค  ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2/2559 / จำหน่ายแบบเรียน / ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560  25 มี.ค. 2560 - 25 มี.ค. 2560
 เริ่มเรียนปรับพื้นฐาน Summer Course 2017  27 มี.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1674 วัน ไม่ได้เช็ค  เริ่มเรียนปรับพื้นฐาน Summer Course 2017  27 มี.ค. 2560 - 27 มี.ค. 2560
 โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า และโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า พระราม 5 ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียน วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 นักเรียนจำนวน 780 คน ครูดูแล 85 คน ตั้งแต่เวลา 10.00-11.30 น.  29 มี.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1672 วัน ไม่ได้เช็ค  โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า และโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า พระราม 5 ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียน วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 นักเรียนจำนวน 780 คน ครูดูแล 85 คน ตั้งแต่เวลา 10.00-11.30 น.  29 มี.ค. 2560 - 29 มี.ค. 2560
 นักเรียน ม.6 รับ ปพ.1 ณ ห้องธุรการ (แต่งกายสุภาพเรียบร้อย)  31 มี.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1670 วัน ไม่ได้เช็ค  รับ ปพ.1 ณ ห้องธุรการ (แต่งกายสุภาพเรียบร้อย)  31 มี.ค. 2560 - 5 เม.ย. 2560
 นักเรียน ป.6 และ ม.3 ที่ไม่ได้ศึกษาต่อโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีรับ ปพ.1 ณ ห้องธุรการ (แต่งกายสุภาพเรียบร้อย) *ปล.กรณีที่ศึกษาต่อโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีไม่ต้องรับเอกสาร  5 เม.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1665 วัน ไม่ได้เช็ค  รับ ปพ.1 ณ ห้องธุรการ (แต่งกายสุภาพเรียบร้อย)  31 มี.ค. 2560 - 5 เม.ย. 2560
 กิจกรรม Open House และจำหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมหลุยส์มารีฯ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00น.  6 เม.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1664 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม Open House และจำหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมหลุยส์มารีฯ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00น.  6 เม.ย. 2560 - 6 เม.ย. 2560
 โครงการ Cultural Exchange in Oregon, USA วันที่ 13 มีนาคม – 9เมษายน 2560 ณ เมือง Eugene รัฐOregon, USA  9 เม.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1661 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการ Cultural Exchange in Oregon, USA วันที่ 13 มีนาคม – 9เมษายน 2560 ณ เมือง Eugene รัฐOregon, USA  13 มี.ค. 2560 - 9 เม.ย. 2560
 หยุดเทศกาลสงกรานต์ 10-14 เม.ย.2560  10 เม.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1660 วัน ไม่ได้เช็ค  หยุดเทศกาลสงกรานต์ 10-14 เม.ย.2560  10 เม.ย. 2560 - 14 เม.ย. 2560
 หยุดเทศกาลสงกรานต์ 10-14 เม.ย.2560  11 เม.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1659 วัน ไม่ได้เช็ค  หยุดเทศกาลสงกรานต์ 10-14 เม.ย.2560  10 เม.ย. 2560 - 14 เม.ย. 2560
 หยุดเทศกาลสงกรานต์ 10-14 เม.ย.2560  13 เม.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1657 วัน ไม่ได้เช็ค  หยุดเทศกาลสงกรานต์ 10-14 เม.ย.2560  10 เม.ย. 2560 - 14 เม.ย. 2560
 หยุดเทศกาลสงกรานต์ 10-14 เม.ย.2560  14 เม.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1656 วัน ไม่ได้เช็ค  หยุดเทศกาลสงกรานต์ 10-14 เม.ย.2560  10 เม.ย. 2560 - 14 เม.ย. 2560

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ปฏิทินโรงเรียน มี.ค.60 ของหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )