Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : รหัส 6-702 Work Permit and VISA

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้ศูนย์ Bell ได้เข้าช่วยเหลือ ควบคุม ดูแลการสรรหาบุคลากรต่างชาติอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ

-ปฏิทินแผนงาน(4)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน()
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : รหัส 6-702 Work Permit and VISA

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : รหัส 6-702 Work Permit and VISA
1.  ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell ได้ับประเมินในระดับดีมากขึ้นไปตามมาตรฐานศูนย์ภาษาอังกฤษ Bell ประเทศอังกฤษ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : รหัส 6-702 Work Permit and VISA
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  มุ่งสร้างระบบการตัดสินใจตามลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของกิจกรรมและการดำเนินงานของโรงเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อพัฒนาการของผู้เรียน และการพัฒนาคุณภาพครู


ปฏิทินแผนงาน (4)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2560 15 พ.ค. 2560   P เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1625 วัน
01 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D ดำเนินการต่อWork Permit and VISA   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1275 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   C ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1305 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   A สรุปโครงการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1275 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ รหัส 6-702 Work Permit and VISA ของหน่วยงาน งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )