Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ปฎิทินโรงเรียน ส.ค.63

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(7)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(12)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ปฎิทินโรงเรียน ส.ค.63

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ปฎิทินโรงเรียน ส.ค.63

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ปฎิทินโรงเรียน ส.ค.63
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (7)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
07 ส.ค. 2563 07 ส.ค. 2563    มิสซาศุกร์ต้นเดือน 1   1   0 *** *** 23 วัน
11 ส.ค. 2563 12 ส.ค. 2563    พิธีถวายพระพรพระพันปีฯ 2   2   0 *** *** 28 วัน
11 ส.ค. 2563 11 ส.ค. 2563    เทิดเกียรติแม่พระ 1   1   0 *** *** 27 วัน
20 ส.ค. 2563 20 ส.ค. 2563    ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 1/2563 1   1   0 *** *** 36 วัน
21 ส.ค. 2563 21 ส.ค. 2563    ประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปี 2562 1   1   0 *** *** 37 วัน
28 ส.ค. 2563 28 ส.ค. 2563    ประชุมครู/จนท ประจำเดือน 1   1   0 *** *** 44 วัน
31 ส.ค. 2563 04 ก.ย. 2563    สอบกลางภาคเรียนที่ 1 /2563 วันที่ 31-4 กันยายน 63 5   5   0 *** *** 51 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (12)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 มิสซาศุกร์ต้นเดือน  7 ส.ค. 2563 23 วัน ไม่ได้เช็ค  มิสซาศุกร์ต้นเดือน  7 ส.ค. 2563 - 7 ส.ค. 2563
 พิธีถวายพระพรพระพันปีฯ  11 ส.ค. 2563 27 วัน ไม่ได้เช็ค  พิธีถวายพระพรพระพันปีฯ  11 ส.ค. 2563 - 12 ส.ค. 2563
 เทิดเกียรติแม่พระ  11 ส.ค. 2563 27 วัน ไม่ได้เช็ค  เทิดเกียรติแม่พระ  11 ส.ค. 2563 - 11 ส.ค. 2563
 หยุดวันแม่แห่งชาติ  12 ส.ค. 2563 28 วัน ไม่ได้เช็ค  พิธีถวายพระพรพระพันปีฯ  11 ส.ค. 2563 - 12 ส.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 1/2563  20 ส.ค. 2563 36 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 1/2563  20 ส.ค. 2563 - 20 ส.ค. 2563
 ประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปี 2562  21 ส.ค. 2563 37 วัน ไม่ได้เช็ค  ประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปี 2562  21 ส.ค. 2563 - 21 ส.ค. 2563
 ประชุมครู/จนท ประจำเดือน  28 ส.ค. 2563 44 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมครู/จนท ประจำเดือน  28 ส.ค. 2563 - 28 ส.ค. 2563
 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 /2563  31 ส.ค. 2563 47 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบกลางภาคเรียนที่ 1 /2563 วันที่ 31-4 กันยายน 63  31 ส.ค. 2563 - 4 ก.ย. 2563
 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 /2563  1 ก.ย. 2563 48 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบกลางภาคเรียนที่ 1 /2563 วันที่ 31-4 กันยายน 63  31 ส.ค. 2563 - 4 ก.ย. 2563
 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 /2563  2 ก.ย. 2563 49 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบกลางภาคเรียนที่ 1 /2563 วันที่ 31-4 กันยายน 63  31 ส.ค. 2563 - 4 ก.ย. 2563
 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 /2563  3 ก.ย. 2563 50 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบกลางภาคเรียนที่ 1 /2563 วันที่ 31-4 กันยายน 63  31 ส.ค. 2563 - 4 ก.ย. 2563
 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 /2563  4 ก.ย. 2563 51 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบกลางภาคเรียนที่ 1 /2563 วันที่ 31-4 กันยายน 63  31 ส.ค. 2563 - 4 ก.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ปฎิทินโรงเรียน ส.ค.63 ของหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )