Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ปฎิทินโรงเรียน ก.ค.63

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(12)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(50)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ปฎิทินโรงเรียน ก.ค.63

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ปฎิทินโรงเรียน ก.ค.63

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ปฎิทินโรงเรียน ก.ค.63
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (12)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
25 มิ.ย. 2563 25 มิ.ย. 2563    ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครูฯ เวลา 08.00-09.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 16 วัน
28 มิ.ย. 2563 28 มิ.ย. 2563    ประชุมผู้ปกครองน.ร.ใหม่ ป.1 ม.1 ม.4 ปี 2563 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 13 วัน
01 ก.ค. 2563 01 ก.ค. 2563    เปิดเรียนทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 10 วัน
29 มิ.ย. 2563 30 มิ.ย. 2563    ทดลองเรียน ป.1 ม. ม.4 ปี 2563 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 11 วัน
05 ก.ค. 2563 07 ก.ค. 2563    วันอาสาฬหบูชา 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 4 วัน
27 ก.ค. 2563 28 ก.ค. 2563    วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2   2   0 *** *** 17 วัน
13 ก.ค. 2563 16 ก.ค. 2563    ถ่ายรูปนักเรียนใหม่ 4   4   0 *** *** 5 วัน
16 ก.ค. 2563 17 ก.ค. 2563    มิสซาเปิดปีการศึกษา/เทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ 2   2   0 *** *** 6 วัน
30 มิ.ย. 2563 30 มิ.ย. 2563    ปฐมนิเทศ นร.ม.1 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 11 วัน
16 ก.ค. 2563 24 ก.ค. 2563    ประดับเข็ม ม.4 1   1   0 *** *** 13 วัน
31 ก.ค. 2563 31 ก.ค. 2563    ประชุมครูประจำเดือน 2   2   0 *** *** 20 วัน
11 ก.ค. 2563 30 พ.ค. 2564    Sat ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 29   29   0 *** *** 323 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (50)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครูฯ เวลา 08.00-09.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ  25 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 16 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครูฯ เวลา 08.00-09.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ  25 มิ.ย. 2563 - 25 มิ.ย. 2563
 สัมมนาบุคลากร ACT กับการเรียนรู้สู่วิถี New Normal / ประชุมครู 08.00-15.30 น.  25 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 16 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครูฯ เวลา 08.00-09.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ  25 มิ.ย. 2563 - 25 มิ.ย. 2563
 ประชุมผู้ปกครองน.ร.ใหม่ ป.1 ม. ม.4 ปี 2563  28 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 13 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมผู้ปกครองน.ร.ใหม่ ป.1 ม.1 ม.4 ปี 2563  28 มิ.ย. 2563 - 28 มิ.ย. 2563
 ทดลองเรียน ป.1 ม.1 ม.4 ปี 2563  29 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 12 วัน ไม่ได้เช็ค  ทดลองเรียน ป.1 ม. ม.4 ปี 2563  29 มิ.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563
 ทดลองเรียน ป.1 ม.1 ม.4 ปี 2563  30 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 11 วัน ไม่ได้เช็ค  ทดลองเรียน ป.1 ม. ม.4 ปี 2563  29 มิ.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563
 ปฐมนิเทศ นร.ม.1  30 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 11 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฐมนิเทศ นร.ม.1  30 มิ.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563
 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 10 วัน ไม่ได้เช็ค  เปิดเรียนทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  1 ก.ค. 2563 - 1 ก.ค. 2563
 วันอาสาฬหบูชา  5 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 6 วัน ไม่ได้เช็ค  วันอาสาฬหบูชา  5 ก.ค. 2563 - 7 ก.ค. 2563
  วันเข้าพรรษา และวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา  6 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 5 วัน ไม่ได้เช็ค  วันอาสาฬหบูชา  5 ก.ค. 2563 - 7 ก.ค. 2563
 วันหยุดเพิ่มเติมตามมติ ครม.  7 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 4 วัน ไม่ได้เช็ค  วันอาสาฬหบูชา  5 ก.ค. 2563 - 7 ก.ค. 2563
 Sat 1  11 ก.ค. 2563 กำลังเกิดขึ้น ไม่ได้เช็ค  Sat ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  11 ก.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 ถ่ายรูปนักเรียนใหม่ ป.1 ป.4 (เช้า) / แทรกชั้นประถม (เช้า-บ่าย) สถานที่ตามระดับชั้น  13 ก.ค. 2563 2 วัน ไม่ได้เช็ค  ถ่ายรูปนักเรียนใหม่  13 ก.ค. 2563 - 16 ก.ค. 2563
 ถ่ายรูปนักเรียนใหม่ ม.4 / แทรกชั้นมัธยม (ช่วงเช้า) สถานที่ตามระดับชั้น // ช่วงบ่าย ภราดา ครู เจ้าหน้าที่ ณ ห้องธุรการ อาคารรัตนฯ  14 ก.ค. 2563 3 วัน ไม่ได้เช็ค  ถ่ายรูปนักเรียนใหม่  13 ก.ค. 2563 - 16 ก.ค. 2563
 ถ่ายรูปนักเรียนใหม่ ม.1 / แทรกชั้นมัธยม(เช้า) สถานที่ตามระดับชั้น //ช่วงบ่าย ภราดา ครู เจ้าหน้าที่ ณ ห้องธุรการ อาคารรัตนฯ  15 ก.ค. 2563 4 วัน ไม่ได้เช็ค  ถ่ายรูปนักเรียนใหม่  13 ก.ค. 2563 - 16 ก.ค. 2563
 ถ่ายรูปภราดา ครู เจ้าหน้าที่ 09.00-15.00 น.ห้องประชุมยอนห์แมรี่  16 ก.ค. 2563 5 วัน ไม่ได้เช็ค  ถ่ายรูปนักเรียนใหม่  13 ก.ค. 2563 - 16 ก.ค. 2563
 มิสซาเปิดปีการศึกษา  16 ก.ค. 2563 5 วัน ไม่ได้เช็ค  มิสซาเปิดปีการศึกษา/เทิดเกียรตินักบุญหลุยส์  16 ก.ค. 2563 - 17 ก.ค. 2563
 เทิดเกียรตินักบุญหลุยส์  16 ก.ค. 2563 5 วัน ไม่ได้เช็ค  มิสซาเปิดปีการศึกษา/เทิดเกียรตินักบุญหลุยส์  16 ก.ค. 2563 - 17 ก.ค. 2563
 ประดับเข็ม ม.4  16 ก.ค. 2563 5 วัน ไม่ได้เช็ค  ประดับเข็ม ม.4  16 ก.ค. 2563 - 24 ก.ค. 2563
 Sat 2  18 ก.ค. 2563 7 วัน ไม่ได้เช็ค  Sat ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  11 ก.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 Sat 3  25 ก.ค. 2563 14 วัน ไม่ได้เช็ค  Sat ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  11 ก.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 กิจกรรมถวายพระพระ ร.10  27 ก.ค. 2563 16 วัน ไม่ได้เช็ค  วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  27 ก.ค. 2563 - 28 ก.ค. 2563
 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  28 ก.ค. 2563 17 วัน ไม่ได้เช็ค  วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  27 ก.ค. 2563 - 28 ก.ค. 2563
 ประชุมครูประจำเดือน  31 ก.ค. 2563 20 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมครูประจำเดือน  31 ก.ค. 2563 - 31 ก.ค. 2563
 เลือกตั้งประธานสภานักเรียน  31 ก.ค. 2563 20 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมครูประจำเดือน  31 ก.ค. 2563 - 31 ก.ค. 2563
 Sat 4  1 ส.ค. 2563 21 วัน ไม่ได้เช็ค  Sat ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  11 ก.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 Sat 5  8 ส.ค. 2563 28 วัน ไม่ได้เช็ค  Sat ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  11 ก.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 Sat 6  15 ส.ค. 2563 35 วัน ไม่ได้เช็ค  Sat ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  11 ก.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 Sat 7  22 ส.ค. 2563 42 วัน ไม่ได้เช็ค  Sat ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  11 ก.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 Sat 8  29 ส.ค. 2563 49 วัน ไม่ได้เช็ค  Sat ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  11 ก.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 Sat 9  12 ก.ย. 2563 63 วัน ไม่ได้เช็ค  Sat ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  11 ก.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 Sat 10  19 ก.ย. 2563 70 วัน ไม่ได้เช็ค  Sat ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  11 ก.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 Sat 11  26 ก.ย. 2563 77 วัน ไม่ได้เช็ค  Sat ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  11 ก.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 Sat 12  3 ต.ค. 2563 84 วัน ไม่ได้เช็ค  Sat ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  11 ก.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 Sat 13  10 ต.ค. 2563 91 วัน ไม่ได้เช็ค  Sat ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  11 ก.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 Sat 14  31 ต.ค. 2563 112 วัน ไม่ได้เช็ค  Sat ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  11 ก.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 Sat 15  7 พ.ย. 2563 119 วัน ไม่ได้เช็ค  Sat ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  11 ก.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 Sat 1  12 ธ.ค. 2563 154 วัน ไม่ได้เช็ค  Sat ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  11 ก.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 Sat 2  19 ธ.ค. 2563 161 วัน ไม่ได้เช็ค  Sat ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  11 ก.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 Sat 3  26 ธ.ค. 2563 168 วัน ไม่ได้เช็ค  Sat ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  11 ก.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 sat 4  16 ม.ค. 2564 189 วัน ไม่ได้เช็ค  Sat ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  11 ก.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 Sat 5  23 ม.ค. 2564 196 วัน ไม่ได้เช็ค  Sat ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  11 ก.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 Sat 7  6 ก.พ. 2564 210 วัน ไม่ได้เช็ค  Sat ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  11 ก.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 Sat 8  13 ก.พ. 2564 217 วัน ไม่ได้เช็ค  Sat ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  11 ก.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 Sat 9  20 ก.พ. 2564 224 วัน ไม่ได้เช็ค  Sat ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  11 ก.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 Sat 10  27 ก.พ. 2564 231 วัน ไม่ได้เช็ค  Sat ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  11 ก.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 Sat 11  6 มี.ค. 2564 238 วัน ไม่ได้เช็ค  Sat ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  11 ก.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 Sat 12  13 มี.ค. 2564 245 วัน ไม่ได้เช็ค  Sat ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  11 ก.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 Sat 13  20 มี.ค. 2564 252 วัน ไม่ได้เช็ค  Sat ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  11 ก.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 Sat 14  27 มี.ค. 2564 259 วัน ไม่ได้เช็ค  Sat ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  11 ก.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 Sat 15  3 เม.ย. 2564 266 วัน ไม่ได้เช็ค  Sat ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  11 ก.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ปฎิทินโรงเรียน ก.ค.63 ของหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )