Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ปฎิทินโรงเรียน ธ.ค.63

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(10)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(16)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ปฎิทินโรงเรียน ธ.ค.63

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ปฎิทินโรงเรียน ธ.ค.63

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ปฎิทินโรงเรียน ธ.ค.63
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (10)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ธ.ค. 2563 01 ธ.ค. 2563    เปิดภาคเรียนที่ 2/2563 2   2   0 *** *** 139 วัน
04 ธ.ค. 2563 04 ธ.ค. 2563    วจนพิธีเปิดเทศกาลคริสตสมภพ 1   1   0 *** *** 142 วัน
04 ธ.ค. 2563 07 ธ.ค. 2563    กิจกรรมวันพ่อ 3   3   0 *** *** 145 วัน
10 ธ.ค. 2563 10 ธ.ค. 2563    (หยุด) วันรัฐธรรมนูญ 1   1   0 *** *** 148 วัน
17 ธ.ค. 2563 17 ธ.ค. 2563    ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 3/2563 1   1   0 *** *** 155 วัน
21 ธ.ค. 2563 24 ธ.ค. 2563    รับสมัครนักเรียน ม.4 ปี 2564 (ภายใน) 4   4   0 *** *** 162 วัน
25 ธ.ค. 2563 25 ธ.ค. 2563    วันคริสต์มาส 1   1   0 *** *** 163 วัน
26 ธ.ค. 2563 26 ธ.ค. 2563    สอบ ม.4 ปี 2564 (ภายใน) 1   1   0 *** *** 164 วัน
30 ธ.ค. 2563 30 ธ.ค. 2563    งานเลี้ยงปีใหม่บุคลากร 1   1   0 *** *** 168 วัน
31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2563    หยุดวันสิ้นปี 1   1   0 *** *** 169 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (16)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 เปิดภาคเรียนที่ 2/2563  1 ธ.ค. 2563 139 วัน ไม่ได้เช็ค  เปิดภาคเรียนที่ 2/2563  1 ธ.ค. 2563 - 1 ธ.ค. 2563
 จำหน่ายใบสมัคร ม1,ม4  1 ธ.ค. 2563 139 วัน ไม่ได้เช็ค  เปิดภาคเรียนที่ 2/2563  1 ธ.ค. 2563 - 1 ธ.ค. 2563
 วจนพิธีเปิดเทศกาลคริสตสมภพ  4 ธ.ค. 2563 142 วัน ไม่ได้เช็ค  วจนพิธีเปิดเทศกาลคริสตสมภพ  4 ธ.ค. 2563 - 4 ธ.ค. 2563
 กิจกรรมวันพ่อ  4 ธ.ค. 2563 142 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมวันพ่อ  4 ธ.ค. 2563 - 7 ธ.ค. 2563
 วันพ่อ  5 ธ.ค. 2563 143 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมวันพ่อ  4 ธ.ค. 2563 - 7 ธ.ค. 2563
 หยุดชดเชยวันพ่อ  7 ธ.ค. 2563 145 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมวันพ่อ  4 ธ.ค. 2563 - 7 ธ.ค. 2563
 (หยุด) วันรัฐธรรมนูญ  10 ธ.ค. 2563 148 วัน ไม่ได้เช็ค  (หยุด) วันรัฐธรรมนูญ  10 ธ.ค. 2563 - 10 ธ.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 3/2563  17 ธ.ค. 2563 155 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 3/2563  17 ธ.ค. 2563 - 17 ธ.ค. 2563
 รับสมัครนักเรียน ม.4 ปี 2564 (ภายใน)  21 ธ.ค. 2563 159 วัน ไม่ได้เช็ค  รับสมัครนักเรียน ม.4 ปี 2564 (ภายใน)  21 ธ.ค. 2563 - 24 ธ.ค. 2563
 รับสมัครนักเรียน ม.4 ปี 2564 (ภายใน)  22 ธ.ค. 2563 160 วัน ไม่ได้เช็ค  รับสมัครนักเรียน ม.4 ปี 2564 (ภายใน)  21 ธ.ค. 2563 - 24 ธ.ค. 2563
 รับสมัครนักเรียน ม.4 ปี 2564 (ภายใน)  23 ธ.ค. 2563 161 วัน ไม่ได้เช็ค  รับสมัครนักเรียน ม.4 ปี 2564 (ภายใน)  21 ธ.ค. 2563 - 24 ธ.ค. 2563
 รับสมัครนักเรียน ม.4 ปี 2564 (ภายใน)  24 ธ.ค. 2563 162 วัน ไม่ได้เช็ค  รับสมัครนักเรียน ม.4 ปี 2564 (ภายใน)  21 ธ.ค. 2563 - 24 ธ.ค. 2563
 วันคริสต์มาส  25 ธ.ค. 2563 163 วัน ไม่ได้เช็ค  วันคริสต์มาส  25 ธ.ค. 2563 - 25 ธ.ค. 2563
 สอบ ม.4 ปี 2564 (ภายใน)  26 ธ.ค. 2563 164 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบ ม.4 ปี 2564 (ภายใน)  26 ธ.ค. 2563 - 26 ธ.ค. 2563
 ประกาศผล ม.4 (ภายใน)  30 ธ.ค. 2563 168 วัน ไม่ได้เช็ค  งานเลี้ยงปีใหม่บุคลากร  30 ธ.ค. 2563 - 30 ธ.ค. 2563
 หยุดวันสิ้นปี  31 ธ.ค. 2563 169 วัน ไม่ได้เช็ค  หยุดวันสิ้นปี  31 ธ.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ปฎิทินโรงเรียน ธ.ค.63 ของหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )