Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ปฎิทินโรงเรียน ต.ค.63

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(7)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(8)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ปฎิทินโรงเรียน ต.ค.63

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ปฎิทินโรงเรียน ต.ค.63

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ปฎิทินโรงเรียน ต.ค.63
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (7)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
11 ต.ค. 2563 11 ต.ค. 2563    Open House ป.1 ปีการศึกษา 2564 + จำหน่ายใบสมัคร 1   1   0 *** *** 16 วัน
13 ต.ค. 2563 13 ต.ค. 2563    หยุดวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 1   1   0 *** *** 18 วัน
16 ต.ค. 2563 17 ต.ค. 2563    กีฬาสี 2   2   0 *** *** 22 วัน
22 ต.ค. 2563 22 ต.ค. 2563    ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 2/2563 1   1   0 *** *** 27 วัน
23 ต.ค. 2563 23 ต.ค. 2563    หยุดวันปิยมหาราช 1   1   0 *** *** 28 วัน
05 ต.ค. 2563 05 ต.ค. 2563    นร.สหศิลป์ธุรกิจ ม.5 ศึกษาดูงานปัญญาภิวัฒน์ 9.00-15.00 น. 1   1   0 *** *** 10 วัน
09 ต.ค. 2563 09 ต.ค. 2563    นร.สหศิลป์ธุรกิจ ม.4 ศึกษาดูงานปัญญาภิวัฒน์ 9.00-15.00 น. 1   1   0 *** *** 14 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (8)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 นร.สหศิลป์ธุรกิจ ม.5 ศึกษาดูงานปัญญาภิวัฒน์ 9.00-15.00 น.  5 ต.ค. 2563 10 วัน ไม่ได้เช็ค  นร.สหศิลป์ธุรกิจ ม.5 ศึกษาดูงานปัญญาภิวัฒน์ 9.00-15.00 น.  5 ต.ค. 2563 - 5 ต.ค. 2563
 นร.สหศิลป์ธุรกิจ ม.4 ศึกษาดูงานปัญญาภิวัฒน์ 9.00-15.00 น.  9 ต.ค. 2563 14 วัน ไม่ได้เช็ค  นร.สหศิลป์ธุรกิจ ม.4 ศึกษาดูงานปัญญาภิวัฒน์ 9.00-15.00 น.  9 ต.ค. 2563 - 9 ต.ค. 2563
 Open House ป.1 ปีการศึกษา 2564 + จำหน่ายใบสมัคร  11 ต.ค. 2563 16 วัน ไม่ได้เช็ค  Open House ป.1 ปีการศึกษา 2564 + จำหน่ายใบสมัคร  11 ต.ค. 2563 - 11 ต.ค. 2563
 หยุดวันคล้ายวันสวรรคต ร.9  13 ต.ค. 2563 18 วัน ไม่ได้เช็ค  หยุดวันคล้ายวันสวรรคต ร.9  13 ต.ค. 2563 - 13 ต.ค. 2563
 กีฬาสี ป.4-ม.6  16 ต.ค. 2563 21 วัน ไม่ได้เช็ค  กีฬาสี  16 ต.ค. 2563 - 17 ต.ค. 2563
 กีฬาสี ป.1-ป.3  17 ต.ค. 2563 22 วัน ไม่ได้เช็ค  กีฬาสี  16 ต.ค. 2563 - 17 ต.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 2/2563  22 ต.ค. 2563 27 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 2/2563  22 ต.ค. 2563 - 22 ต.ค. 2563
 หยุดวันปิยมหาราช  23 ต.ค. 2563 28 วัน ไม่ได้เช็ค  หยุดวันปิยมหาราช  23 ต.ค. 2563 - 23 ต.ค. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ปฎิทินโรงเรียน ต.ค.63 ของหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )