Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ปฎิทินโรงเรียน ม.ค.64

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(6)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(11)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ปฎิทินโรงเรียน ม.ค.64

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ปฎิทินโรงเรียน ม.ค.64

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ปฎิทินโรงเรียน ม.ค.64
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (6)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ม.ค. 2564 04 ม.ค. 2564    (หยุด) วันขึ้นปีใหม่ 2   2   0 *** *** 38 วัน
08 ม.ค. 2564 08 ม.ค. 2564    กิจกรรมวันเด็ก 1   1   0 *** *** 42 วัน
09 ม.ค. 2564 09 ม.ค. 2564    วันเด็กแห่งชาติ 1   1   0 *** *** 43 วัน
11 ม.ค. 2564 15 ม.ค. 2564    มอบตัว ม1+ม4 ภายใน 5   5   0 *** *** 49 วัน
12 ม.ค. 2564 12 ม.ค. 2564    วันวิชาการ 1   1   0 *** *** 46 วัน
30 ม.ค. 2564 30 ม.ค. 2564    ประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เรียนต่อ ม1+ม4 ปี 2564 1   1   0 *** *** 64 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (11)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 (หยุด) วันขึ้นปีใหม่  1 ม.ค. 2564 35 วัน ไม่ได้เช็ค  (หยุด) วันขึ้นปีใหม่  1 ม.ค. 2564 - 4 ม.ค. 2564
 เปิดเรียน  4 ม.ค. 2564 38 วัน ไม่ได้เช็ค  (หยุด) วันขึ้นปีใหม่  1 ม.ค. 2564 - 4 ม.ค. 2564
 กิจกรรมวันเด็ก  8 ม.ค. 2564 42 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมวันเด็ก  8 ม.ค. 2564 - 8 ม.ค. 2564
 วันเด็กแห่งชาติ  9 ม.ค. 2564 43 วัน ไม่ได้เช็ค  วันเด็กแห่งชาติ  9 ม.ค. 2564 - 9 ม.ค. 2564
 มอบตัว ม1+ม4 ภายใน  11 ม.ค. 2564 45 วัน ไม่ได้เช็ค  มอบตัว ม1+ม4 ภายใน  11 ม.ค. 2564 - 15 ม.ค. 2564
 มอบตัว ม1+ม4 ภายใน  12 ม.ค. 2564 46 วัน ไม่ได้เช็ค  มอบตัว ม1+ม4 ภายใน  11 ม.ค. 2564 - 15 ม.ค. 2564
 วันวิชาการ  12 ม.ค. 2564 46 วัน ไม่ได้เช็ค  วันวิชาการ  12 ม.ค. 2564 - 12 ม.ค. 2564
 มอบตัว ม1+ม4 ภายใน  13 ม.ค. 2564 47 วัน ไม่ได้เช็ค  มอบตัว ม1+ม4 ภายใน  11 ม.ค. 2564 - 15 ม.ค. 2564
 มอบตัว ม1+ม4 ภายใน  14 ม.ค. 2564 48 วัน ไม่ได้เช็ค  มอบตัว ม1+ม4 ภายใน  11 ม.ค. 2564 - 15 ม.ค. 2564
 มอบตัว ม1+ม4 ภายใน  15 ม.ค. 2564 49 วัน ไม่ได้เช็ค  มอบตัว ม1+ม4 ภายใน  11 ม.ค. 2564 - 15 ม.ค. 2564
 ประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เรียนต่อ ม1+ม4 ปี 2564  30 ม.ค. 2564 64 วัน ไม่ได้เช็ค  ประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เรียนต่อ ม1+ม4 ปี 2564  30 ม.ค. 2564 - 30 ม.ค. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ปฎิทินโรงเรียน ม.ค.64 ของหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )