Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ปฎิทินโรงเรียน ก.พ.64

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(4)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(8)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ปฎิทินโรงเรียน ก.พ.64

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ปฎิทินโรงเรียน ก.พ.64

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ปฎิทินโรงเรียน ก.พ.64
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (4)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ก.พ. 2564 05 ก.พ. 2564    สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563   0   0 *** *** 70 วัน
06 ก.พ. 2564 20 ก.พ. 2564    รับสมัคร ม1+ม4 (ภายนอก) 5   5   0 *** *** 85 วัน
10 ก.พ. 2564 18 ก.พ. 2564    กิจกรรมเฉลิมฉลองตรุษจีน 2   2   0 *** *** 83 วัน
26 ก.พ. 2564 26 ก.พ. 2564    หยุดวันมาฆบูชา 1   1   0 *** *** 91 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (8)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 รับสมัคร ม1+ม4 (ภายนอก)  6 ก.พ. 2564 71 วัน ไม่ได้เช็ค  รับสมัคร ม1+ม4 (ภายนอก)  6 ก.พ. 2564 - 20 ก.พ. 2564
 สอบคัดเลือก ม1+ม4 (ภายนอก)  7 ก.พ. 2564 72 วัน ไม่ได้เช็ค  รับสมัคร ม1+ม4 (ภายนอก)  6 ก.พ. 2564 - 20 ก.พ. 2564
 กิจกรรมเฉลิมฉลองตรุษจีน  10 ก.พ. 2564 75 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเฉลิมฉลองตรุษจีน  10 ก.พ. 2564 - 18 ก.พ. 2564
 ประกาศผล ม1+ม4 (ภายนอก)  11 ก.พ. 2564 76 วัน ไม่ได้เช็ค  รับสมัคร ม1+ม4 (ภายนอก)  6 ก.พ. 2564 - 20 ก.พ. 2564
 (หยุด) วันตรุษจีน  12 ก.พ. 2564 77 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเฉลิมฉลองตรุษจีน  10 ก.พ. 2564 - 18 ก.พ. 2564
 มอบตัว ม1+ม4 (ภายนอก)  19 ก.พ. 2564 84 วัน ไม่ได้เช็ค  รับสมัคร ม1+ม4 (ภายนอก)  6 ก.พ. 2564 - 20 ก.พ. 2564
 มอบตัว ม1+ม4 (ภายนอก)  20 ก.พ. 2564 85 วัน ไม่ได้เช็ค  รับสมัคร ม1+ม4 (ภายนอก)  6 ก.พ. 2564 - 20 ก.พ. 2564
 หยุดวันมาฆบูชา  26 ก.พ. 2564 91 วัน ไม่ได้เช็ค  หยุดวันมาฆบูชา  26 ก.พ. 2564 - 26 ก.พ. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ปฎิทินโรงเรียน ก.พ.64 ของหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )