Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ปฏิทิน ก.พ.63

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(11)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(31)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ปฏิทิน ก.พ.63

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ปฏิทิน ก.พ.63

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ปฏิทิน ก.พ.63
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (11)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
07 ก.พ. 2563 07 ก.พ. 2563    มิสซาศุกร์ต้นเดือน 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 265 วัน
08 ก.พ. 2563 10 ก.พ. 2563    (หยุด) วันมาฆบูชา 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 262 วัน
20 ก.พ. 2563 20 ก.พ. 2563    ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4/2562 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 252 วัน
21 ก.พ. 2563 21 ก.พ. 2563    มิสซาปิดปีการศึกษา 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 251 วัน
03 ก.พ. 2563 06 มี.ค. 2563    สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 8   8   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 237 วัน
10 ก.พ. 2563 10 ก.พ. 2563    เดินวิ่งการกุศล ACT Charity Mini Marathon 2019 ณ สวนพุทธมณฑล   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 262 วัน
01 ก.พ. 2563 01 มี.ค. 2563    ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ONET 4   4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 242 วัน
12 ก.พ. 2563 16 ก.พ. 2563    ฝึกภาคสนาม รด. 8   8   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 256 วัน
08 ก.พ. 2563 09 ก.พ. 2563    การแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย วันที่ 8-9 ก.พ.63 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 263 วัน
03 ก.พ. 2563 29 ก.พ. 2563    ทดสอบภาษาอังกฤษ Bell 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 243 วัน
15 ก.พ. 2563 15 ก.พ. 2563    งานคืนสู่เหย้า ACT Home Coming 2020 วันที่ 15 ก.พ.63 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 257 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (31)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ONET ป.6  1 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 271 วัน ไม่ได้เช็ค  ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ONET  1 ก.พ. 2563 - 1 มี.ค. 2563
 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ONET ม.3  1 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 271 วัน ไม่ได้เช็ค  ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ONET  1 ก.พ. 2563 - 1 มี.ค. 2563
 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ONET ม.3  2 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 270 วัน ไม่ได้เช็ค  ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ONET  1 ก.พ. 2563 - 1 มี.ค. 2563
 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ม.6 วันที่ 3-7 ก.พ.63  3 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 269 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562  3 ก.พ. 2563 - 6 มี.ค. 2563
 ทดสอบภาษาอังกฤษ Bell / Starters ป.3  3 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 269 วัน ไม่ได้เช็ค  ทดสอบภาษาอังกฤษ Bell  3 ก.พ. 2563 - 29 ก.พ. 2563
 มิสซาศุกร์ต้นเดือน  7 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 265 วัน ไม่ได้เช็ค  มิสซาศุกร์ต้นเดือน  7 ก.พ. 2563 - 7 ก.พ. 2563
 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ม.6 วันที่ 3-7 ก.พ.63  7 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 265 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562  3 ก.พ. 2563 - 6 มี.ค. 2563
 (หยุด) วันมาฆบูชา  8 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 264 วัน ไม่ได้เช็ค  (หยุด) วันมาฆบูชา  8 ก.พ. 2563 - 10 ก.พ. 2563
 การแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย วันที่ 8-9 ก.พ.63  8 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 264 วัน ไม่ได้เช็ค  การแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย วันที่ 8-9 ก.พ.63  8 ก.พ. 2563 - 9 ก.พ. 2563
 การแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย วันที่ 8-9 ก.พ.63  9 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 263 วัน ไม่ได้เช็ค  การแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย วันที่ 8-9 ก.พ.63  8 ก.พ. 2563 - 9 ก.พ. 2563
 (หยุด) วันมาฆบูชา  10 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 262 วัน ไม่ได้เช็ค  (หยุด) วันมาฆบูชา  8 ก.พ. 2563 - 10 ก.พ. 2563
 ฝึกภาคสนาม รด.ปี 2 12-14 ก.พ.63  12 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 260 วัน ไม่ได้เช็ค  ฝึกภาคสนาม รด.  12 ก.พ. 2563 - 16 ก.พ. 2563
 ฝึกภาคสนาม รด.ปี 3 12-16 ก.พ.63  12 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 260 วัน ไม่ได้เช็ค  ฝึกภาคสนาม รด.  12 ก.พ. 2563 - 16 ก.พ. 2563
 ฝึกภาคสนาม รด.ปี 2 12-14 ก.พ.63  13 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 259 วัน ไม่ได้เช็ค  ฝึกภาคสนาม รด.  12 ก.พ. 2563 - 16 ก.พ. 2563
 ฝึกภาคสนาม รด.ปี 3 12-16 ก.พ.63  13 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 259 วัน ไม่ได้เช็ค  ฝึกภาคสนาม รด.  12 ก.พ. 2563 - 16 ก.พ. 2563
 ฝึกภาคสนาม รด.ปี 2 12-14 ก.พ.63  14 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 258 วัน ไม่ได้เช็ค  ฝึกภาคสนาม รด.  12 ก.พ. 2563 - 16 ก.พ. 2563
 ฝึกภาคสนาม รด.ปี 3 12-16 ก.พ.63  14 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 258 วัน ไม่ได้เช็ค  ฝึกภาคสนาม รด.  12 ก.พ. 2563 - 16 ก.พ. 2563
 ฝึกภาคสนาม รด.ปี 3 12-16 ก.พ.63  15 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 257 วัน ไม่ได้เช็ค  ฝึกภาคสนาม รด.  12 ก.พ. 2563 - 16 ก.พ. 2563
 ทดสอบภาษาอังกฤษ Bell สอบ KET/PET ม.3  15 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 257 วัน ไม่ได้เช็ค  ทดสอบภาษาอังกฤษ Bell  3 ก.พ. 2563 - 29 ก.พ. 2563
 งานคืนสู่เหย้า ACT Home Coming 2020 วันที่ 15 ก.พ.63  15 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 257 วัน ไม่ได้เช็ค  งานคืนสู่เหย้า ACT Home Coming 2020 วันที่ 15 ก.พ.63  15 ก.พ. 2563 - 15 ก.พ. 2563
 ฝึกภาคสนาม รด.ปี 3 12-16 ก.พ.63  16 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 256 วัน ไม่ได้เช็ค  ฝึกภาคสนาม รด.  12 ก.พ. 2563 - 16 ก.พ. 2563
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4/2562  20 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 252 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4/2562  20 ก.พ. 2563 - 20 ก.พ. 2563
 มิสซาปิดปีการศึกษา  21 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 251 วัน ไม่ได้เช็ค  มิสซาปิดปีการศึกษา  21 ก.พ. 2563 - 21 ก.พ. 2563
 ทดสอบภาษาอังกฤษ Bell / YLE ป.6  24 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 248 วัน ไม่ได้เช็ค  ทดสอบภาษาอังกฤษ Bell  3 ก.พ. 2563 - 29 ก.พ. 2563
 ประถม-ม.ต้นเรียนตามปกติ / ม.4-ม.5 สอบ  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 244 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562  3 ก.พ. 2563 - 6 มี.ค. 2563
 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ONET ม.6 โรงเรียนโพธิสาร  29 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 243 วัน ไม่ได้เช็ค  ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ONET  1 ก.พ. 2563 - 1 มี.ค. 2563
 ประถม-สอบ / ม.ต้น-สอบ / ม.ปลาย หยุด  2 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 241 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562  3 ก.พ. 2563 - 6 มี.ค. 2563
 ประถม-หยุด / ม.ต้น-หยุด / ม.ปลาย สอบ  3 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 240 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562  3 ก.พ. 2563 - 6 มี.ค. 2563
 ประถม-สอบ / ม.ต้น-สอบ / ม.ปลาย หยุด  4 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 239 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562  3 ก.พ. 2563 - 6 มี.ค. 2563
  ประถม-หยุด / ม.ต้น-หยุด / ม.ปลาย สอบ  5 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 238 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562  3 ก.พ. 2563 - 6 มี.ค. 2563
 ประถม-สอบ / ม.ต้น-สอบ / ม.ปลาย หยุด  6 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 237 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562  3 ก.พ. 2563 - 6 มี.ค. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ปฏิทิน ก.พ.63 ของหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )