Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ปฏิทิน ธ.ค.62

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(14)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(22)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ปฏิทิน ธ.ค.62

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ปฏิทิน ธ.ค.62

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ปฏิทิน ธ.ค.62
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (14)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
05 ธ.ค. 2562 05 ธ.ค. 2562    (หยุด) วันคล้ายวันเฉลิม ร.9 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 328 วัน
06 ธ.ค. 2562 06 ธ.ค. 2562    มิสซาศุกร์ต้นเดือน 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 327 วัน
10 ธ.ค. 2562 10 ธ.ค. 2562    (หยุด) วันรัฐธรรมนูญ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 323 วัน
13 ธ.ค. 2562 13 ธ.ค. 2562    ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 ที่มีสิทธิ์เรียนต่อปีการศึกษา 2563 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 320 วัน
18 ธ.ค. 2562 25 ธ.ค. 2562    สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 18-24 ธ.ค.62 5   5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 308 วัน
24 ธ.ค. 2562 24 ธ.ค. 2562    สังสรรค์ครอบครัวครูและเจ้าหน้าที่ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 309 วัน
26 ธ.ค. 2562 26 ธ.ค. 2562    สังสรรค์ครอบครัวพนักงาน 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 307 วัน
25 ธ.ค. 2562 01 ม.ค. 2563    หยุดเทศกาลปีใหม่ 26 ธ.ค.62 - 1 ม.ค.63 / เปิดเรียนตามปกติวันที่ 2 ม.ค.63 6   6   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 301 วัน
07 ธ.ค. 2562 07 ธ.ค. 2562    พิธีมอบรางวัลสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 326 วัน
03 ธ.ค. 2562 03 ธ.ค. 2562    งานวันวิชาการ ACT Extreme Education 2019 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 330 วัน
04 ธ.ค. 2562 04 ธ.ค. 2562    กิจกรรมสายสัมพันธ์ ม.5   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 329 วัน
09 ธ.ค. 2562 09 ธ.ค. 2562    พิธีเปิดเทศกาลพระคริสตสมภพ พิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาส และพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 324 วัน
14 ธ.ค. 2562 14 ธ.ค. 2562    สอบ Pre-ประถม ป.4-ป.6 เวลา 08.00-15.00 น. 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 319 วัน
07 ธ.ค. 2562 07 ธ.ค. 2562    สายสัมพันธ์ ป.4 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 326 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (22)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 งานวันวิชาการ ACT Extreme Education 2019  3 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 330 วัน ไม่ได้เช็ค  งานวันวิชาการ ACT Extreme Education 2019  3 ธ.ค. 2562 - 3 ธ.ค. 2562
 (หยุด) วันคล้ายวันเฉลิม ร.9  5 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 328 วัน ไม่ได้เช็ค  (หยุด) วันคล้ายวันเฉลิม ร.9  5 ธ.ค. 2562 - 5 ธ.ค. 2562
 มิสซาศุกร์ต้นเดือน  6 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 327 วัน ไม่ได้เช็ค  มิสซาศุกร์ต้นเดือน  6 ธ.ค. 2562 - 6 ธ.ค. 2562
 พิธีมอบรางวัลสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู  7 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 326 วัน ไม่ได้เช็ค  พิธีมอบรางวัลสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู  7 ธ.ค. 2562 - 7 ธ.ค. 2562
 สายสัมพันธ์ ป.4  7 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 326 วัน ไม่ได้เช็ค  สายสัมพันธ์ ป.4  7 ธ.ค. 2562 - 7 ธ.ค. 2562
 พิธีเปิดเทศกาลพระคริสตสมภพ พิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาส และพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ  9 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 324 วัน ไม่ได้เช็ค  พิธีเปิดเทศกาลพระคริสตสมภพ พิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาส และพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ  9 ธ.ค. 2562 - 9 ธ.ค. 2562
 (หยุด) วันรัฐธรรมนูญ  10 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 323 วัน ไม่ได้เช็ค  (หยุด) วันรัฐธรรมนูญ  10 ธ.ค. 2562 - 10 ธ.ค. 2562
 ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 ที่มีสิทธิ์เรียนต่อปีการศึกษา 2563  13 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 320 วัน ไม่ได้เช็ค  ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 ที่มีสิทธิ์เรียนต่อปีการศึกษา 2563  13 ธ.ค. 2562 - 13 ธ.ค. 2562
 สอบ Pre-ประถม ป.4-ป.6 เวลา 08.00-15.00 น.อาคารเซนต์ปีเตอร์  14 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 319 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบ Pre-ประถม ป.4-ป.6 เวลา 08.00-15.00 น.  14 ธ.ค. 2562 - 14 ธ.ค. 2562
 ป.1-ป.6 เรียนตามปกติ / ม.1-ม.3 หยุด / ม.4-ม.6 สอบ  18 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 315 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 18-24 ธ.ค.62  18 ธ.ค. 2562 - 25 ธ.ค. 2562
 สอบ ป.1-ป.6 / สอบ ม.1-ม.3 / หยุด ม.4-ม.6  19 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 314 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 18-24 ธ.ค.62  18 ธ.ค. 2562 - 25 ธ.ค. 2562
 หยุด ป.1-ป.6 / หยุด ม.1-ม.3 / สอบ ม.4-ม.6  20 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 313 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 18-24 ธ.ค.62  18 ธ.ค. 2562 - 25 ธ.ค. 2562
 สอบ ป.1-ป.6 / สอบ ม.1-ม.3 / สอบ ม.4-ม.6  23 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 310 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 18-24 ธ.ค.62  18 ธ.ค. 2562 - 25 ธ.ค. 2562
 สอบ ป.1-ป.6 / สอบ ม.1-ม.3 / สอบ ม.4-ม.6  24 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 309 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 18-24 ธ.ค.62  18 ธ.ค. 2562 - 25 ธ.ค. 2562
 สังสรรค์ครอบครัวครูและเจ้าหน้าที่  24 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 309 วัน ไม่ได้เช็ค  สังสรรค์ครอบครัวครูและเจ้าหน้าที่  24 ธ.ค. 2562 - 24 ธ.ค. 2562
 หยุดเทศกาลปีใหม่ 25 ธ.ค.62 - 1 ม.ค.63 / เปิดเรียนตามปกติวันที่ 2 ม.ค.63  25 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 308 วัน ไม่ได้เช็ค  หยุดเทศกาลปีใหม่ 26 ธ.ค.62 - 1 ม.ค.63 / เปิดเรียนตามปกติวันที่ 2 ม.ค.63  25 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563
 สังสรรค์ครอบครัวพนักงาน  26 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 307 วัน ไม่ได้เช็ค  สังสรรค์ครอบครัวพนักงาน  26 ธ.ค. 2562 - 26 ธ.ค. 2562
 หยุดเทศกาลปีใหม่ 25 ธ.ค.62 - 1 ม.ค.63 / เปิดเรียนตามปกติวันที่ 2 ม.ค.63  26 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 307 วัน ไม่ได้เช็ค  หยุดเทศกาลปีใหม่ 26 ธ.ค.62 - 1 ม.ค.63 / เปิดเรียนตามปกติวันที่ 2 ม.ค.63  25 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563
 หยุดเทศกาลปีใหม่ 25 ธ.ค.62 - 1 ม.ค.63 / เปิดเรียนตามปกติวันที่ 2 ม.ค.63  27 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 306 วัน ไม่ได้เช็ค  หยุดเทศกาลปีใหม่ 26 ธ.ค.62 - 1 ม.ค.63 / เปิดเรียนตามปกติวันที่ 2 ม.ค.63  25 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563
 หยุดเทศกาลปีใหม่ 25 ธ.ค.62 - 1 ม.ค.63 / เปิดเรียนตามปกติวันที่ 2 ม.ค.63  30 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 303 วัน ไม่ได้เช็ค  หยุดเทศกาลปีใหม่ 26 ธ.ค.62 - 1 ม.ค.63 / เปิดเรียนตามปกติวันที่ 2 ม.ค.63  25 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563
 หยุดเทศกาลปีใหม่ 25 ธ.ค.62 - 1 ม.ค.63 / เปิดเรียนตามปกติวันที่ 2 ม.ค.63  31 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 302 วัน ไม่ได้เช็ค  หยุดเทศกาลปีใหม่ 26 ธ.ค.62 - 1 ม.ค.63 / เปิดเรียนตามปกติวันที่ 2 ม.ค.63  25 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563
 หยุดเทศกาลปีใหม่ 25 ธ.ค.62 - 1 ม.ค.63 / เปิดเรียนตามปกติวันที่ 2 ม.ค.63  1 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 301 วัน ไม่ได้เช็ค  หยุดเทศกาลปีใหม่ 26 ธ.ค.62 - 1 ม.ค.63 / เปิดเรียนตามปกติวันที่ 2 ม.ค.63  25 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ปฏิทิน ธ.ค.62 ของหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )