Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ปฏิทิน มี.ค.63

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(6)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(6)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ปฏิทิน มี.ค.63

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ปฏิทิน มี.ค.63

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ปฏิทิน มี.ค.63
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (6)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
14 มี.ค. 2563 14 มี.ค. 2563    งดประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ป.1 ม. ม.4 และ นร.แทรกชั้น 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 318 วัน
21 มี.ค. 2563 28 มี.ค. 2563    งดประชุมผู้ปกครอง/ประกาศผลผ่านเว็บไซต์/หนังสือเรียนรับเปิดเรียน 18 พ.ค.63 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 304 วัน
31 มี.ค. 2563 10 เม.ย. 2563    รับปพ.1 สำหรับนักเรียนจบปีการศึกษา 2562 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 291 วัน
16 มี.ค. 2563 18 พ.ค. 2563    นร.ป.1,ม.1,ม.4 เรียนปรับพื้นฐานตามปกติแต่เลื่อนเป็นวันที่ 4-15 พ.ค.63 / ระดับชั้นอื่นงดเรียน Summer course 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 253 วัน
07 พ.ย. 2562 07 พ.ย. 2562    นร.ม.6 ร่วมงาน Open House ม.รังสิต เวลา07.00-16.00 น. 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 446 วัน
02 มี.ค. 2563 02 มี.ค. 2563    แข่งกอล์ฟการกุศล สนามรอยัลเจมส์ฯ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 330 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (6)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 นร.ม.6 ร่วมงาน Open House ม.รังสิต เวลา07.00-16.00 น.  7 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 446 วัน ไม่ได้เช็ค  นร.ม.6 ร่วมงาน Open House ม.รังสิต เวลา07.00-16.00 น.  7 พ.ย. 2562 - 7 พ.ย. 2562
  แข่งกอล์ฟการกุศล สนามรอยัลเจมส์ฯ  2 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 330 วัน ไม่ได้เช็ค  แข่งกอล์ฟการกุศล สนามรอยัลเจมส์ฯ  2 มี.ค. 2563 - 2 มี.ค. 2563
 เลื่อนวันประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ป.1 ม. ม.4 และ นร.แทรกชั้น (รร.แจ้งวันให้ทราบภายหลัง)  14 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 318 วัน ไม่ได้เช็ค  งดประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ป.1 ม. ม.4 และ นร.แทรกชั้น  14 มี.ค. 2563 - 14 มี.ค. 2563
 งดเรียน Summer course /เลื่อนการเรียนปรับพื้นฐาน ป.1 ม.1 ม.4 (รร.แจ้งวันให้ทราบอีกครั้ง)  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 316 วัน ไม่ได้เช็ค  นร.ป.1,ม.1,ม.4 เรียนปรับพื้นฐานตามปกติแต่เลื่อนเป็นวันที่ 4-15 พ.ค.63 / ระดับชั้นอื่นงดเรียน Summer course  16 มี.ค. 2563 - 18 พ.ค. 2563
 เลื่อนวันประชุมผู้ปกครอง (รร.แจ้งวันให้ทราบภายหลัง) /ประกาศผลผ่านเว็บไซต์/หนังสือเรียนรับเปิดเรียน 18 พ.ค.63  28 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 304 วัน ไม่ได้เช็ค  งดประชุมผู้ปกครอง/ประกาศผลผ่านเว็บไซต์/หนังสือเรียนรับเปิดเรียน 18 พ.ค.63  21 มี.ค. 2563 - 28 มี.ค. 2563
 รับปพ.1 สำหรับนักเรียนจบปีการศึกษา 2562  3 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 298 วัน ไม่ได้เช็ค  รับปพ.1 สำหรับนักเรียนจบปีการศึกษา 2562  31 มี.ค. 2563 - 10 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ปฏิทิน มี.ค.63 ของหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )