Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ปฏิทิน ส.ค.62

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(17)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(33)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ปฏิทิน ส.ค.62

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ปฏิทิน ส.ค.62

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ปฏิทิน ส.ค.62
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (17)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
02 ส.ค. 2562 02 ส.ค. 2562    มิสซาศุกร์ต้นเดือน 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 241 วัน
09 ส.ค. 2562 12 ส.ค. 2562    พิธีถวายพระพรราชินี/กิจกรรมรำลึกระคุณแม่ 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 231 วัน
15 ส.ค. 2562 15 ส.ค. 2562    วจนพิธีกรรมเทิดเกียรติแม่พระ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 228 วัน
16 ส.ค. 2562 16 ส.ค. 2562    กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 227 วัน
23 ส.ค. 2562 23 ส.ค. 2562    ประชุมครูประจำเดือน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 220 วัน
30 ส.ค. 2562 31 ส.ค. 2562    กรีฑาสี 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 212 วัน
23 ส.ค. 2562 23 ส.ค. 2562    ประชุมครูประจำเดือน 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 220 วัน
26 ส.ค. 2562 26 ส.ค. 2562    ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ เสด็จเยี่ยมและติดตามโครงการทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 217 วัน
02 ส.ค. 2562 03 ส.ค. 2562    ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วันท่ี่ 2-3 ส.ค.2562 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 240 วัน
31 ส.ค. 2562 02 ก.ย. 2562    ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 31 ส.ค.-2 ก.ย.62 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 210 วัน
18 ส.ค. 2562 18 ส.ค. 2562    การแข่งขันกอล์ฟ ACT Golf Junior Open 10.30-17.30 ณ สนามยูนิแลนด์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 225 วัน
20 ส.ค. 2562 20 ส.ค. 2562    นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแผนจีน-ญี่ปุ่น ศึกษาดูงาน ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 223 วัน
01 ส.ค. 2562 01 ส.ค. 2562    พิธีไหว้ครูดนตรีไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณ ชั้น 2 อาคารเซนต์แมรี่ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 11.30 น. 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 242 วัน
01 ส.ค. 2562 31 ต.ค. 2562    ทัศนศึกษา ป.1-ม.6   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 151 วัน
01 ส.ค. 2562 31 ต.ค. 2562    ทัศนศึกษา ป.1-ม.6 12   12   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 151 วัน
17 ส.ค. 2562 24 ส.ค. 2562    ตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2562 รพ.วิชัยเวช วันที่ 17/8/62 เจาะเลือด ฯ ห้องประชุมรัตนฯ 1 เวลา 06.00-11.00 น. - วันที่ 24/8/62 พบแพทย์ห้องประชุมรัตนฯ 1 เวลา 06.00-14.00 น. // รพ.พญาไท 3 วันที่ 17/8/62 เจาะเลือดฯ ห้องมงฟอร์ต หอประชุมหลุยส์ เวลา 07.00น.- 11.00น. – วันที่ 24/8/62 พบแพทย์ห้องมงฟอร์ต เวลา 07.00น.- 11.00น. 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 219 วัน
29 ส.ค. 2562 31 ต.ค. 2562    งานแนะแนว 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 151 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (33)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 พิธีไหว้ครูดนตรีไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณ ชั้น 2 อาคารเซนต์แมรี่ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 11.30 น.  1 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 242 วัน ไม่ได้เช็ค  พิธีไหว้ครูดนตรีไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณ ชั้น 2 อาคารเซนต์แมรี่ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 11.30 น.  1 ส.ค. 2562 - 1 ส.ค. 2562
 มิสซาศุกร์ต้นเดือน  2 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 241 วัน ไม่ได้เช็ค  มิสซาศุกร์ต้นเดือน  2 ส.ค. 2562 - 2 ส.ค. 2562
 ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วันท่ี่ 2-3 ส.ค.2562  2 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 241 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วันท่ี่ 2-3 ส.ค.2562  2 ส.ค. 2562 - 3 ส.ค. 2562
 ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วันท่ี่ 2-3 ส.ค.2562  3 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 240 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วันท่ี่ 2-3 ส.ค.2562  2 ส.ค. 2562 - 3 ส.ค. 2562
 ป.6 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตึกลูกเต๋า 08.30-16.00 น.(จุดรับส่งเซนต์แมรี่)  7 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 236 วัน ไม่ได้เช็ค  ทัศนศึกษา ป.1-ม.6  1 ส.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 ป.4 พิพิธภัณฑ์พระนคร+วัดโพธิ์กรุงเทพฯ 08.30-15.00 น. (จุดรับส่งราฟาแอล  8 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 235 วัน ไม่ได้เช็ค  ทัศนศึกษา ป.1-ม.6  1 ส.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 พิธีถวายพระพรราชินี/กิจกรรมรำลึกระคุณแม่ ป.1,ป.3 รอบเช้า 07.50-10.00 น./ป.2,ป.4 12.30-14.30 น.ณ หอประชุมหลุยส์ฯ  9 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 234 วัน ไม่ได้เช็ค  พิธีถวายพระพรราชินี/กิจกรรมรำลึกระคุณแม่  9 ส.ค. 2562 - 12 ส.ค. 2562
 หยุดวันแม่แห่งชาติ  12 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 231 วัน ไม่ได้เช็ค  พิธีถวายพระพรราชินี/กิจกรรมรำลึกระคุณแม่  9 ส.ค. 2562 - 12 ส.ค. 2562
 ป.2 ฟาร์มจระเข้ สามพราน จ.นครปฐม 08.30-15.00 น. (จุดรับส่งอาคารราฟาแอล)  13 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 230 วัน ไม่ได้เช็ค  ทัศนศึกษา ป.1-ม.6  1 ส.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 ม.4 สัทธาอุทยานไทย/วัดขนอนหนังใหญ่ จ.ราชบุรี (จุดรับส่งเซนต์ปีเตอร์)  14 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 229 วัน ไม่ได้เช็ค  ทัศนศึกษา ป.1-ม.6  1 ส.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 วจนพิธีกรรมเทิดเกียรติแม่พระ  15 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 228 วัน ไม่ได้เช็ค  วจนพิธีกรรมเทิดเกียรติแม่พระ  15 ส.ค. 2562 - 15 ส.ค. 2562
 ม.2 นาเฮียใช้ จ.สุพรรณบุรี 07.00-17.00 น.(จุดรับส่งเซนต์แมรี่)  15 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 228 วัน ไม่ได้เช็ค  ทัศนศึกษา ป.1-ม.6  1 ส.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  16 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 227 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  16 ส.ค. 2562 - 16 ส.ค. 2562
 ป.5 สัทธาอุทยานไทย จ.ราชบุรี 08.30-16.00 น.(จุดรับส่งเซนต์แมรี่)  16 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 227 วัน ไม่ได้เช็ค  ทัศนศึกษา ป.1-ม.6  1 ส.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 ตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2562 รพ.วิชัยเวช วันที่ 17/8/62 เจาะเลือด ฯ ห้องประชุมรัตนฯ 1 เวลา 06.00-11.00 น. - วันที่ 24/8/62 พบแพทย์ห้องประชุมรัตนฯ 1 เวลา 06.00-14.00 น. // รพ.พญาไท 3 วันที่ 17/8/62 เจาะเลือดฯ ห้องมงฟอร์ต หอประชุมหลุยส์ เวลา 07.00น.- 11.00น. – วันที่ 24/8/62 พบแพทย์ห้องมงฟอร์ต เวลา 07.00น.- 11.00น.  17 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 226 วัน ไม่ได้เช็ค  ตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2562 รพ.วิชัยเวช วันที่ 17/8/62 เจาะเลือด ฯ ห้องประชุมรัตนฯ 1 เวลา 06.00-11.00 น. - วันที่ 24/8/62 พบแพทย์ห้องประชุมรัตนฯ 1 เวลา 06.00-14.00 น. // รพ.พญาไท 3 วันที่ 17/8/62 เจาะเลือดฯ ห้องมงฟอร์ต หอประชุมหลุยส์ เวลา 07.00น.- 11.00น. – วันที่ 24/8/62 พบแพทย์ห้องมงฟอร์ต เวลา 07.00น.- 11.00น.  17 ส.ค. 2562 - 24 ส.ค. 2562
 การแข่งขันกอล์ฟ ACT Golf Junior Open 10.30-17.30 ณ สนามยูนิแลนด์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม  18 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 225 วัน ไม่ได้เช็ค  การแข่งขันกอล์ฟ ACT Golf Junior Open 10.30-17.30 ณ สนามยูนิแลนด์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม  18 ส.ค. 2562 - 18 ส.ค. 2562
 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแผนจีน-ญี่ปุ่น ศึกษาดูงาน ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  20 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 223 วัน ไม่ได้เช็ค  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแผนจีน-ญี่ปุ่น ศึกษาดูงาน ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  20 ส.ค. 2562 - 20 ส.ค. 2562
 ม.3 บึงฉวาก +สัตว์น้ำจืดและน้ำเค็ม ตลาดร้อยปี จ.สุพรรณบุรี (จุดรับส่งเซนต์แมรี่)  22 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 221 วัน ไม่ได้เช็ค  ทัศนศึกษา ป.1-ม.6  1 ส.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 ประชุมครูประจำเดือน  23 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 220 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมครูประจำเดือน  23 ส.ค. 2562 - 23 ส.ค. 2562
 ม.1 อุทยานประวัติศาสตร์/วัดท่าการ้อง/วัดไชยวัฒนาราม จ.อยุธยา 07.00-17.00 น. (จุดรับส่งเซนต์แมรี่)  23 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 220 วัน ไม่ได้เช็ค  ทัศนศึกษา ป.1-ม.6  1 ส.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 ตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2562 รพ.วิชัยเวช พบแพทย์ห้องประชุมรัตนฯ 1 เวลา 06.00-14.00 น. // รพ.พญาไท 3 พบแพทย์ห้องมงฟอร์ต เวลา 07.00น.- 11.00น.  24 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 219 วัน ไม่ได้เช็ค  ตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2562 รพ.วิชัยเวช วันที่ 17/8/62 เจาะเลือด ฯ ห้องประชุมรัตนฯ 1 เวลา 06.00-11.00 น. - วันที่ 24/8/62 พบแพทย์ห้องประชุมรัตนฯ 1 เวลา 06.00-14.00 น. // รพ.พญาไท 3 วันที่ 17/8/62 เจาะเลือดฯ ห้องมงฟอร์ต หอประชุมหลุยส์ เวลา 07.00น.- 11.00น. – วันที่ 24/8/62 พบแพทย์ห้องมงฟอร์ต เวลา 07.00น.- 11.00น.  17 ส.ค. 2562 - 24 ส.ค. 2562
 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ เสด็จเยี่ยมและติดตามโครงการทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  26 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 217 วัน ไม่ได้เช็ค  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ เสด็จเยี่ยมและติดตามโครงการทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  26 ส.ค. 2562 - 26 ส.ค. 2562
 งานแนะแนวพา นร.ม.6 เข้าร่วมงาน ม.กรุงเทพ 07.00-16.00 น.  29 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 214 วัน ไม่ได้เช็ค  งานแนะแนว  29 ส.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 กรีฑาสี ป.4-ป.6  30 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 213 วัน ไม่ได้เช็ค  กรีฑาสี  30 ส.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562
 กรีฑาสี ป.1-ป.3  31 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 212 วัน ไม่ได้เช็ค  กรีฑาสี  30 ส.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562
 ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 31 ส.ค.-2 ก.ย.62 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  31 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 212 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 31 ส.ค.-2 ก.ย.62 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  31 ส.ค. 2562 - 2 ก.ย. 2562
 งานแนะแนวพานร.ม.4 เข้าร่วมงาน ม.กรุงเทพ 07.00-16.00 น.  31 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 212 วัน ไม่ได้เช็ค  งานแนะแนว  29 ส.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 31 ส.ค.-2 ก.ย.62 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  1 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 211 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 31 ส.ค.-2 ก.ย.62 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  31 ส.ค. 2562 - 2 ก.ย. 2562
 ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 31 ส.ค.-2 ก.ย.62 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  2 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 210 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 31 ส.ค.-2 ก.ย.62 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  31 ส.ค. 2562 - 2 ก.ย. 2562
 ป.3 ท้องฟ้าจำลอง 08.30-15.00 น. (จุดรับส่งราฟาแอล)  3 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 209 วัน ไม่ได้เช็ค  ทัศนศึกษา ป.1-ม.6  1 ส.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 ม.5 สัทธาอุทยานไทย/วัดขนอนหนังใหญ่ จ.ราชบุรี 07.00-18.00 น.(จุดรับส่งเซนต์แมรี่)  5 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 207 วัน ไม่ได้เช็ค  ทัศนศึกษา ป.1-ม.6  1 ส.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 ม.6 ค่ายบางกุ้ง+อุทยาน ร.2 + ตลาดน้ำอัมพยา จ.สมุทรสงคราม 08.30-17.30 น. (จุดรับส่งเซนต์แมรี่)  6 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 206 วัน ไม่ได้เช็ค  ทัศนศึกษา ป.1-ม.6  1 ส.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 ป.1 Sea Life Bangkok สยามพารากอน 08.30-15.00 น.(จุดรับส่งอาคารราฟาแอล)  30 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 152 วัน ไม่ได้เช็ค  ทัศนศึกษา ป.1-ม.6  1 ส.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ปฏิทิน ส.ค.62 ของหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )