Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ปฏิทิน มิ.ย.62

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(14)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(22)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ปฏิทิน มิ.ย.62

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ปฏิทิน มิ.ย.62

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ปฏิทิน มิ.ย.62
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (14)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มิ.ย. 2562 01 มิ.ย. 2562    ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ป.2 - ป.6, ม.2 - 3, ม.5 - 6 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 486 วัน
06 มิ.ย. 2562 13 มิ.ย. 2562    พิธีไหว้ครู 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 474 วัน
13 มิ.ย. 2562 13 มิ.ย. 2562    ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2562 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 474 วัน
28 มิ.ย. 2562 28 มิ.ย. 2562    ประชุมครูประจำเดือน 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 459 วัน
29 มิ.ย. 2562 29 มิ.ย. 2562    พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 458 วัน
06 มิ.ย. 2562 08 มิ.ย. 2562    รักษาสิทธิ ป.1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 6-8 มิ.ย.62 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 479 วัน
07 มิ.ย. 2562 07 มิ.ย. 2562    มิสซาศุกร์ต้นเดือน 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 480 วัน
26 มิ.ย. 2562 27 มิ.ย. 2562    สัปดาห์ต้านยาเสพติด / โรคเอดส์ วันที่ 26-27 มิ.ย.62 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 460 วัน
28 มิ.ย. 2562 28 มิ.ย. 2562    อบรมการปฐมพยาบาลและการป้องกันอัคคีภัย 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 459 วัน
03 มิ.ย. 2562 03 มิ.ย. 2562    วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 484 วัน
21 พ.ค. 2562 21 พ.ค. 2562    คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 1/2562 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 497 วัน
01 มิ.ย. 2562 07 มิ.ย. 2562    รายงานตัว รด. 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 480 วัน
22 มิ.ย. 2562 22 มิ.ย. 2562    พิธีรับเกียรติบัตร ACT MUSIC EXAM 2019 09.00-12.00 น. 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 465 วัน
21 มิ.ย. 2562 31 ก.ค. 2562    การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2019 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 426 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (22)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 1/2562  21 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 497 วัน ไม่ได้เช็ค  คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 1/2562  21 พ.ค. 2562 - 21 พ.ค. 2562
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ป.2 - ป.6 เวลา 08.30-11.30 น./ ม.2 - 3, ม.5 - 6 เวลา 13.30-15.00 น.  1 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 486 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ป.2 - ป.6, ม.2 - 3, ม.5 - 6  1 มิ.ย. 2562 - 1 มิ.ย. 2562
 ประชุมนักเรียน สสวท.สอวน. ม.1/8 เวลา 10.00-12.00 น. ห้องประชุมรัตนฯ1  1 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 486 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ป.2 - ป.6, ม.2 - 3, ม.5 - 6  1 มิ.ย. 2562 - 1 มิ.ย. 2562
 รับสมัครนักศึกษาวิชาทหารและการตรวจร่างกาย ปี 1  1 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 486 วัน ไม่ได้เช็ค  รายงานตัว รด.  1 มิ.ย. 2562 - 7 มิ.ย. 2562
 วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ  3 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 484 วัน ไม่ได้เช็ค  วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ  3 มิ.ย. 2562 - 3 มิ.ย. 2562
 รักษาสิทธิ ป.1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 6-7 มิ.ย.62  6 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 481 วัน ไม่ได้เช็ค  รักษาสิทธิ ป.1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 6-8 มิ.ย.62  6 มิ.ย. 2562 - 8 มิ.ย. 2562
 พิธีไหว้ครู  6 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 481 วัน ไม่ได้เช็ค  พิธีไหว้ครู  6 มิ.ย. 2562 - 13 มิ.ย. 2562
 รักษาสิทธิ ป.1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 6-7 มิ.ย.62  7 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 480 วัน ไม่ได้เช็ค  รักษาสิทธิ ป.1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 6-8 มิ.ย.62  6 มิ.ย. 2562 - 8 มิ.ย. 2562
 มิสซาศุกร์ต้นเดือน  7 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 480 วัน ไม่ได้เช็ค  มิสซาศุกร์ต้นเดือน  7 มิ.ย. 2562 - 7 มิ.ย. 2562
 รายงานตัว รด.ปี2 - ปี3  7 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 480 วัน ไม่ได้เช็ค  รายงานตัว รด.  1 มิ.ย. 2562 - 7 มิ.ย. 2562
 รักษาสิทธิ ป.1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 6-8 มิ.ย.62  8 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 479 วัน ไม่ได้เช็ค  รักษาสิทธิ ป.1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 6-8 มิ.ย.62  6 มิ.ย. 2562 - 8 มิ.ย. 2562
 พิธีไหว้ครู  13 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 474 วัน ไม่ได้เช็ค  พิธีไหว้ครู  6 มิ.ย. 2562 - 13 มิ.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2562  13 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 474 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2562  13 มิ.ย. 2562 - 13 มิ.ย. 2562
 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2019  21 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 466 วัน ไม่ได้เช็ค  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2019  21 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 พิธีรับเกียรติบัตร ACT MUSIC EXAM 2019 09.00-12.00 น.  22 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 465 วัน ไม่ได้เช็ค  พิธีรับเกียรติบัตร ACT MUSIC EXAM 2019 09.00-12.00 น.  22 มิ.ย. 2562 - 22 มิ.ย. 2562
 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2019  22 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 465 วัน ไม่ได้เช็ค  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2019  21 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 สัปดาห์ต้านยาเสพติด / โรคเอดส์ วันที่ 26-27 มิ.ย.62  26 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 461 วัน ไม่ได้เช็ค  สัปดาห์ต้านยาเสพติด / โรคเอดส์ วันที่ 26-27 มิ.ย.62  26 มิ.ย. 2562 - 27 มิ.ย. 2562
 สัปดาห์ต้านยาเสพติด / โรคเอดส์ วันที่ 26-27 มิ.ย.62  27 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 460 วัน ไม่ได้เช็ค  สัปดาห์ต้านยาเสพติด / โรคเอดส์ วันที่ 26-27 มิ.ย.62  26 มิ.ย. 2562 - 27 มิ.ย. 2562
 ประชุมครูประจำเดือน  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 459 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมครูประจำเดือน  28 มิ.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562
 อบรมการปฐมพยาบาลและการป้องกันอัคคีภัย  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 459 วัน ไม่ได้เช็ค  อบรมการปฐมพยาบาลและการป้องกันอัคคีภัย  28 มิ.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562
 พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น  29 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 458 วัน ไม่ได้เช็ค  พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น  29 มิ.ย. 2562 - 29 มิ.ย. 2562
 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2019  30 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 427 วัน ไม่ได้เช็ค  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2019  21 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ปฏิทิน มิ.ย.62 ของหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )