Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ปฏิทิน ก.ย.62

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(8)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(15)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ปฏิทิน ก.ย.62

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ปฏิทิน ก.ย.62

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ปฏิทิน ก.ย.62
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (8)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
06 ก.ย. 2562 06 ก.ย. 2562    มิสซาศุกร์ต้นเดือน 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 206 วัน
19 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2562    ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2562 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 193 วัน
20 ก.ย. 2562 27 ก.ย. 2562    สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 20-27 ก.ย.62 6   6   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 185 วัน
27 ก.ย. 2562 27 ก.ย. 2562     ประชุมครูประจำเดือน 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 185 วัน
14 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2562    โบว์ลิ่ง 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 197 วัน
30 ก.ย. 2562 11 ต.ค. 2562    October Course 2019 วันที่ 30 ก.ย.-11 ต.ค.62 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 171 วัน
05 ก.ย. 2562 05 ก.ย. 2562    ฝ่ายวิชาการพานร.ม.4 ศึกษาดูงาน Tanland จ.พระนครศรีอยุธยา 07.30-15.30 น. 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 207 วัน
01 ก.ย. 2562 31 ต.ค. 2562    สายสัมพันธ์ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 151 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (15)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ฝ่ายวิชาการพานร.ม.4 ศึกษาดูงาน Tanland จ.พระนครศรีอยุธยา 07.30-15.30 น.  5 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 207 วัน ไม่ได้เช็ค  ฝ่ายวิชาการพานร.ม.4 ศึกษาดูงาน Tanland จ.พระนครศรีอยุธยา 07.30-15.30 น.  5 ก.ย. 2562 - 5 ก.ย. 2562
 มิสซาศุกร์ต้นเดือน  6 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 206 วัน ไม่ได้เช็ค  มิสซาศุกร์ต้นเดือน  6 ก.ย. 2562 - 6 ก.ย. 2562
 กิจกรรมสายสัมพันธ์ฯ ป.6  7 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 205 วัน ไม่ได้เช็ค  สายสัมพันธ์  1 ก.ย. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 โบว์ลิ่ง (มัธยม) 09.00-16.00 น. ณ Blu-O Rhythm & Bowl เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า  14 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 198 วัน ไม่ได้เช็ค  โบว์ลิ่ง  14 ก.ย. 2562 - 15 ก.ย. 2562
 โบว์ลิ่ง (ประถม)  15 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 197 วัน ไม่ได้เช็ค  โบว์ลิ่ง  14 ก.ย. 2562 - 15 ก.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2562  19 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 193 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2562  19 ก.ย. 2562 - 19 ก.ย. 2562
 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ป.1-ป.6 เรียน /ม.1-ม.3 หยุด / ม.4-ม.6 สอบ  20 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 192 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 20-27 ก.ย.62  20 ก.ย. 2562 - 27 ก.ย. 2562
 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ป.1-ป.6 สอบ/ม.1-ม.3 สอบ / ม.4-ม.6 หยุด  23 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 189 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 20-27 ก.ย.62  20 ก.ย. 2562 - 27 ก.ย. 2562
 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ป.1-ป.6 หยุด /ม.1-ม.3 หยุด / ม.4-ม.6 สอบ  24 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 188 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 20-27 ก.ย.62  20 ก.ย. 2562 - 27 ก.ย. 2562
 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ป.1-ป.6 สอบ /ม.1-ม.3 สอบ/ ม.4-ม.6 หยุด  25 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 187 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 20-27 ก.ย.62  20 ก.ย. 2562 - 27 ก.ย. 2562
 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ป.1-ป.6 หยุด /ม.1-ม.3 สอบ/ ม.4-ม.6 หยุด  26 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 186 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 20-27 ก.ย.62  20 ก.ย. 2562 - 27 ก.ย. 2562
 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562ป.1-ป.6 สอบ /ม.1-ม.3 หยุด / ม.4-ม.6 สอบ  27 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 185 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 20-27 ก.ย.62  20 ก.ย. 2562 - 27 ก.ย. 2562
 ประชุมครูประจำเดือน  27 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 185 วัน ไม่ได้เช็ค   ประชุมครูประจำเดือน  27 ก.ย. 2562 - 27 ก.ย. 2562
 October Course 2019 วันที่ 30 ก.ย.-11 ต.ค.62  11 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 171 วัน ไม่ได้เช็ค  October Course 2019 วันที่ 30 ก.ย.-11 ต.ค.62  30 ก.ย. 2562 - 11 ต.ค. 2562
 October Course 2019 วันที่ 30 ก.ย.-11 ต.ค.62  11 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 171 วัน ไม่ได้เช็ค  October Course 2019 วันที่ 30 ก.ย.-11 ต.ค.62  30 ก.ย. 2562 - 11 ต.ค. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ปฏิทิน ก.ย.62 ของหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )