Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ปฏิทิน ต.ค.62

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(11)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(30)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ปฏิทิน ต.ค.62

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ปฏิทิน ต.ค.62

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ปฏิทิน ต.ค.62
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (11)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
05 ต.ค. 2562 06 ต.ค. 2562    อบรมจริยธรรมคุณธรรม / ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 348 วัน
13 ต.ค. 2562 14 ต.ค. 2562    วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 340 วัน
17 ต.ค. 2562 18 ต.ค. 2562    กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 17-18 ต.ค.62 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 336 วัน
21 ต.ค. 2562 21 ต.ค. 2562    เปิดภาคเรียนที่ 2/2562 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 333 วัน
21 ต.ค. 2562 21 ต.ค. 2562    จำหน่ายใบสมัคร ม.1+ม.4 ปีการศึกษา 2563 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 333 วัน
23 ต.ค. 2562 23 ต.ค. 2562    (หยุด) วันปิยมหาราช   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 331 วัน
26 ต.ค. 2562 30 มี.ค. 2563    SAT 12   12   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 172 วัน
11 ต.ค. 2562 24 ต.ค. 2562    ทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 11-24 ต.ค.62 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 330 วัน
26 ต.ค. 2562 03 พ.ย. 2562    กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียน รร.เอกชน เมืองฟุกูโกกะ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 26 ต.ค.- 3 พ.ย.62 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 320 วัน
12 ต.ค. 2562 13 ต.ค. 2562    การแข่งขันว่ายน้ำ ACT Swimming Championship By TYR 2019 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 341 วัน
31 ต.ค. 2562 05 พ.ย. 2562    หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 31 ตุลาคม - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากมีการประชุมสุดยอดอาเซียน 4   4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 318 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (30)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 อบรมจริยธรรมคุณธรรม / ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก  5 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 349 วัน ไม่ได้เช็ค  อบรมจริยธรรมคุณธรรม / ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก  5 ต.ค. 2562 - 6 ต.ค. 2562
 อบรมจริยธรรมคุณธรรม / ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก  6 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 348 วัน ไม่ได้เช็ค  อบรมจริยธรรมคุณธรรม / ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก  5 ต.ค. 2562 - 6 ต.ค. 2562
 ทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 11-24 ต.ค.62  11 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 343 วัน ไม่ได้เช็ค  ทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 11-24 ต.ค.62  11 ต.ค. 2562 - 24 ต.ค. 2562
 การแข่งขันว่ายน้ำ ACT Swimming Championship By TYR 2019  12 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 342 วัน ไม่ได้เช็ค  การแข่งขันว่ายน้ำ ACT Swimming Championship By TYR 2019  12 ต.ค. 2562 - 13 ต.ค. 2562
 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 / วันออกพรรษา  13 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 341 วัน ไม่ได้เช็ค  วันคล้ายวันสวรรคต ร.9  13 ต.ค. 2562 - 14 ต.ค. 2562
 การแข่งขันว่ายน้ำ ACT Swimming Championship By TYR 2019  13 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 341 วัน ไม่ได้เช็ค  การแข่งขันว่ายน้ำ ACT Swimming Championship By TYR 2019  12 ต.ค. 2562 - 13 ต.ค. 2562
 (หยุดชดเชย) วันคล้ายวันสวรรคต ร.9  14 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 340 วัน ไม่ได้เช็ค  วันคล้ายวันสวรรคต ร.9  13 ต.ค. 2562 - 14 ต.ค. 2562
 กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 17-18 ต.ค.62  17 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 337 วัน ไม่ได้เช็ค  กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 17-18 ต.ค.62  17 ต.ค. 2562 - 18 ต.ค. 2562
 กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 17-18 ต.ค.62  18 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 336 วัน ไม่ได้เช็ค  กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 17-18 ต.ค.62  17 ต.ค. 2562 - 18 ต.ค. 2562
 เปิดภาคเรียนที่ 2/2562  21 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 333 วัน ไม่ได้เช็ค  เปิดภาคเรียนที่ 2/2562  21 ต.ค. 2562 - 21 ต.ค. 2562
 จำหน่ายใบสมัคร ม.1+ม.4 ปีการศึกษา 2563  21 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 333 วัน ไม่ได้เช็ค  จำหน่ายใบสมัคร ม.1+ม.4 ปีการศึกษา 2563  21 ต.ค. 2562 - 21 ต.ค. 2562
 ทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 11-24 ต.ค.62  24 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 330 วัน ไม่ได้เช็ค  ทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 11-24 ต.ค.62  11 ต.ค. 2562 - 24 ต.ค. 2562
 SAT 1  26 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 328 วัน ไม่ได้เช็ค  SAT  26 ต.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2563
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนรร.เอกชน เมืองฟุกูโกกะ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 26 ต.ค.- 3 พ.ย.62  26 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 328 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียน รร.เอกชน เมืองฟุกูโกกะ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 26 ต.ค.- 3 พ.ย.62  26 ต.ค. 2562 - 3 พ.ย. 2562
 หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 31 ตุลาคม - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากมีการประชุมสุดยอดอาเซียน  31 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 323 วัน ไม่ได้เช็ค  หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 31 ตุลาคม - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากมีการประชุมสุดยอดอาเซียน  31 ต.ค. 2562 - 5 พ.ย. 2562
 หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 31 ตุลาคม - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากมีการประชุมสุดยอดอาเซียน  1 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 322 วัน ไม่ได้เช็ค  หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 31 ตุลาคม - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากมีการประชุมสุดยอดอาเซียน  31 ต.ค. 2562 - 5 พ.ย. 2562
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนรร.เอกชน เมืองฟุกูโกกะ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 26 ต.ค.- 3 พ.ย.62  3 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 320 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียน รร.เอกชน เมืองฟุกูโกกะ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 26 ต.ค.- 3 พ.ย.62  26 ต.ค. 2562 - 3 พ.ย. 2562
 หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 31 ตุลาคม - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากมีการประชุมสุดยอดอาเซียน  4 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 319 วัน ไม่ได้เช็ค  หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 31 ตุลาคม - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากมีการประชุมสุดยอดอาเซียน  31 ต.ค. 2562 - 5 พ.ย. 2562
 หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 31 ตุลาคม - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากมีการประชุมสุดยอดอาเซียน  5 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 318 วัน ไม่ได้เช็ค  หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 31 ตุลาคม - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากมีการประชุมสุดยอดอาเซียน  31 ต.ค. 2562 - 5 พ.ย. 2562
 SAT 2  9 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 314 วัน ไม่ได้เช็ค  SAT  26 ต.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2563
 SAT 3  16 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 307 วัน ไม่ได้เช็ค  SAT  26 ต.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2563
 SAT 4  23 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 300 วัน ไม่ได้เช็ค  SAT  26 ต.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2563
 SAT 5  30 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 293 วัน ไม่ได้เช็ค  SAT  26 ต.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2563
 SAT 6  7 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 286 วัน ไม่ได้เช็ค  SAT  26 ต.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2563
 SAT 7  14 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 279 วัน ไม่ได้เช็ค  SAT  26 ต.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2563
 SAT 8  4 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 258 วัน ไม่ได้เช็ค  SAT  26 ต.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2563
 SAT 9  18 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 244 วัน ไม่ได้เช็ค  SAT  26 ต.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2563
 SAT 10  1 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 230 วัน ไม่ได้เช็ค  SAT  26 ต.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2563
 SAT 11  15 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 216 วัน ไม่ได้เช็ค  SAT  26 ต.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2563
 SAT 12  22 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 209 วัน ไม่ได้เช็ค  SAT  26 ต.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ปฏิทิน ต.ค.62 ของหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )