Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ปฏิทินโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน

-ปฏิทินแผนงาน(11)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(107)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ปฏิทินโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ปฏิทินโรงเรียน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ปฏิทินโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (11)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
14 มิ.ย. 2564 30 มิ.ย. 2564   P ปฏิทินมิถุนายน 64 5   5   0 *** *** 13 วัน
14 มิ.ย. 2564 14 มิ.ย. 2564   P เปิดเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่1/2564   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 3 วัน
01 ก.ค. 2564 30 มิ.ย. 2564   P ปฏิทิน กรกฏาคม 2564 13   13   0 *** *** 13 วัน
01 ส.ค. 2564 31 ส.ค. 2564   P ปฏิทิน สิงหาคม 2564 12   12   0 *** *** 75 วัน
01 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2564   P ปฏิทิน กันยายน 2564 8   8   0 *** *** 105 วัน
01 ต.ค. 2564 31 ต.ค. 2564   P ปฏิทิน ตุลาคม 2564 11   11   0 *** *** 136 วัน
01 พ.ย. 2564 30 พ.ย. 2564   P ปฏิทิน พฤศจิกายน 2564 5   5   0 *** *** 166 วัน
01 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2564   P ปฏิทิน ธันวาคม 2564 14   14   0 *** *** 197 วัน
01 ม.ค. 2565 31 ม.ค. 2565   P ปฏิทิน มกราคม 2565 8   8   0 *** *** 228 วัน
01 ก.พ. 2565 28 ก.พ. 2565   P ปฏิทิน กุมภาพันธ์ 2565 12   12   0 *** *** 256 วัน
01 มี.ค. 2565 31 มี.ค. 2565   P ปฏิทิน มีนาคม 2565 8   8   0 *** *** 287 วัน
01 เม.ย. 2565 31 พ.ค. 2565   P ปฏิทิน เมษายน-พฤษภาคม 2565 11   11   0 *** *** 348 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (107)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 เปิดเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564  14 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 3 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทินมิถุนายน 64  14 มิ.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564
 กิจกรรมเตรียมความพร้อม นร. ม.1 ม.4 วันที่ 24-25 มิ.ย.65  24 มิ.ย. 2564 7 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทินมิถุนายน 64  14 มิ.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564
 กิจกรรมเตรียมความพร้อม นร. ม.1 ม.4 วันที่ 24-25 มิ.ย.65  25 มิ.ย. 2564 8 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน กรกฏาคม 2564  1 ก.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564
 กิจกรรมเตรียมความพร้อม นร. แทรกชั้น  26 มิ.ย. 2564 9 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทินมิถุนายน 64  14 มิ.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564
 กิจกรรมเตรียมความพร้อม นร. ป.1 วันที่ 28-29 มิ.ย.64  28 มิ.ย. 2564 11 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทินมิถุนายน 64  14 มิ.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564
 กิจกรรมเตรียมความพร้อม นร. ป.1 วันที่ 28-29 มิ.ย.64  29 มิ.ย. 2564 12 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทินมิถุนายน 64  14 มิ.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564
 ศุกร์ต้นเดือน  2 ก.ค. 2564 15 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน กรกฏาคม 2564  1 ก.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564
 Open House ป.1 ปี 65  11 ก.ค. 2564 24 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน กรกฏาคม 2564  1 ก.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564
 พิธีมอบเกียรติบัตร เรียนดี ปีการศึกษา 2563  17 ก.ค. 2564 30 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน กรกฏาคม 2564  1 ก.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564
 มิสซาเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์  20 ก.ค. 2564 33 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน กรกฏาคม 2564  1 ก.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564
 มิสซาเปิดปีการศึกษา  20 ก.ค. 2564 33 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน กรกฏาคม 2564  1 ก.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564
 พิธีไหว้ครู  22 ก.ค. 2564 35 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน กรกฏาคม 2564  1 ก.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564
 วันอาสาฬหบูชา  24 ก.ค. 2564 37 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน กรกฏาคม 2564  1 ก.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564
 วันเข้าพรรษา  25 ก.ค. 2564 38 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน กรกฏาคม 2564  1 ก.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564
 หยุดชดเชย  26 ก.ค. 2564 39 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน กรกฏาคม 2564  1 ก.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564
 หยุดชดเชย  27 ก.ค. 2564 40 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน กรกฏาคม 2564  1 ก.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564
 วันเฉลิมพระชนม ร.10  28 ก.ค. 2564 41 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน กรกฏาคม 2564  1 ก.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564
 รับศีลกำลังนร.คาทอลิก ป.6  28 ก.ค. 2564 41 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน กรกฏาคม 2564  1 ก.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564
 รับสมัคร/สอบ นร.ป.1 ปี 2565  1 ส.ค. 2564 45 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน สิงหาคม 2564  1 ส.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2564
 ประกาศผลสอบ ป.1 ปี 65  5 ส.ค. 2564 49 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน สิงหาคม 2564  1 ส.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2564
 ศุกร์ต้นเดือน  6 ส.ค. 2564 50 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน สิงหาคม 2564  1 ส.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2564
 อบรมฟื้นฟูจิตใจ นร.คาทอลิก  6 ส.ค. 2564 50 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน สิงหาคม 2564  1 ส.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2564
 สัปดาห์ทัศนศึกษา(วันที่ 10-27 ส.ค.64)  10 ส.ค. 2564 54 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน สิงหาคม 2564  1 ส.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2564
 มอบตัว ป.1 ปี 65  11 ส.ค. 2564 55 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน สิงหาคม 2564  1 ส.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2564
 หยุดวันแม่แห่งชาติ  12 ส.ค. 2564 56 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน สิงหาคม 2564  1 ส.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2564
 มอบตัว ป.1 ปี 65  13 ส.ค. 2564 57 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน สิงหาคม 2564  1 ส.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2564
 มอบตัว ป.1 ปี 65  14 ส.ค. 2564 58 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน สิงหาคม 2564  1 ส.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2564
 เปิดศูนย์ Learning Space  16 ส.ค. 2564 60 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน สิงหาคม 2564  1 ส.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2564
 มิสซาเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ  16 ส.ค. 2564 60 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน สิงหาคม 2564  1 ส.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2564
 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  20 ส.ค. 2564 64 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน สิงหาคม 2564  1 ส.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2564
 ศุกร์ต้นเดือน  3 ก.ย. 2564 78 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน กันยายน 2564  1 ก.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2564
 ประชุม คกก.บริหาร 2/2564  16 ก.ย. 2564 91 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน กันยายน 2564  1 ก.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2564
 สอบปลายภาคเรียน  1 ต.ค. 2564 106 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน กันยายน 2564  1 ก.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2564
 โบว์ลิ่งการกุศล  2 ต.ค. 2564 107 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน ตุลาคม 2564  1 ต.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564
 โบว์ลิ่งการกุศล  3 ต.ค. 2564 108 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน ตุลาคม 2564  1 ต.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564
 สอบปลายภาคเรียน  4 ต.ค. 2564 109 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน กันยายน 2564  1 ก.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2564
 สอบปลายภาคเรียน  5 ต.ค. 2564 110 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน กันยายน 2564  1 ก.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2564
 สอบปลายภาคเรียน  6 ต.ค. 2564 111 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน กันยายน 2564  1 ก.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2564
 สอบปลายภาคเรียน  7 ต.ค. 2564 112 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน กันยายน 2564  1 ก.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2564
 สอบปลายภาคเรียน  8 ต.ค. 2564 113 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน กันยายน 2564  1 ก.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2564
 อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก  9 ต.ค. 2564 114 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน ตุลาคม 2564  1 ต.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564
 act swimming  9 ต.ค. 2564 114 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน ตุลาคม 2564  1 ต.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564
 act swimming  10 ต.ค. 2564 115 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน ตุลาคม 2564  1 ต.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564
 อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก  10 ต.ค. 2564 115 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน ตุลาคม 2564  1 ต.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564
 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9  13 ต.ค. 2564 118 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน ตุลาคม 2564  1 ต.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564
 วันออกพรรษา  21 ต.ค. 2564 126 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน ตุลาคม 2564  1 ต.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564
 วันปิยมหาราช  23 ต.ค. 2564 128 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน ตุลาคม 2564  1 ต.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564
 (หยุด) ชดเชยวันปิยมหาราช  25 ต.ค. 2564 130 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน ตุลาคม 2564  1 ต.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564
 (หยุด) ชดเชยวันปิยมหาราช  26 ต.ค. 2564 131 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน ตุลาคม 2564  1 ต.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564
 ศุกร์ต้นเดือน  5 พ.ย. 2564 141 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน พฤศจิกายน 2564  1 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564
 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1  6 พ.ย. 2564 142 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน พฤศจิกายน 2564  1 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564
 นร.คาทอลิกรับศีลมหาสนิทครั้งแรก  14 พ.ย. 2564 150 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน พฤศจิกายน 2564  1 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564
 ประชุมคกก.บริหาร 3/2564  25 พ.ย. 2564 161 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน พฤศจิกายน 2564  1 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564
 วันวิชาการ  30 พ.ย. 2564 166 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน พฤศจิกายน 2564  1 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564
 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 วันพ่อแห่งชาติ  5 ธ.ค. 2564 171 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน ธันวาคม 2564  1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564
 หยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ  6 ธ.ค. 2564 172 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน ธันวาคม 2564  1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564
 วจนพิธีกรรมเปิดเทศกาลพระคริสตสมภพ  9 ธ.ค. 2564 175 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน ธันวาคม 2564  1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564
 มิสซาวันเกิด ผอ.  9 ธ.ค. 2564 175 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน ธันวาคม 2564  1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564
 เปิดไฟต้นคริสตมาส  9 ธ.ค. 2564 175 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน ธันวาคม 2564  1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564
 (หยุด) วันรัฐธรรมนูญ  10 ธ.ค. 2564 176 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน ธันวาคม 2564  1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564
 สังสรรค์ปีใหม่คณะครูและเจ้าหน้าที่  24 ธ.ค. 2564 190 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน ธันวาคม 2564  1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564
 คริสต์มาสแฟร์  24 ธ.ค. 2564 190 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน ธันวาคม 2564  1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564
 วันคริสต์มาส  25 ธ.ค. 2564 191 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน ธันวาคม 2564  1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564
 หยุด  27 ธ.ค. 2564 193 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน ธันวาคม 2564  1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564
 หยุด  28 ธ.ค. 2564 194 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน ธันวาคม 2564  1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564
 หยุด  29 ธ.ค. 2564 195 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน ธันวาคม 2564  1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564
 หยุด  30 ธ.ค. 2564 196 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน ธันวาคม 2564  1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564
 หยุด  31 ธ.ค. 2564 197 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน ธันวาคม 2564  1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564
 (หยุดวันปีใหม่)  1 ม.ค. 2565 198 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน มกราคม 2565  1 ม.ค. 2565 - 31 ม.ค. 2565
 (หยุดชดเชยวันปีใหม่)  3 ม.ค. 2565 200 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน มกราคม 2565  1 ม.ค. 2565 - 31 ม.ค. 2565
 เปิดเรียนพร้อมกันทุกระดับชั้น  4 ม.ค. 2565 201 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน มกราคม 2565  1 ม.ค. 2565 - 31 ม.ค. 2565
  ศุกร์ต้นเดือน  7 ม.ค. 2565 204 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน มกราคม 2565  1 ม.ค. 2565 - 31 ม.ค. 2565
  กีฬาสี  13 ม.ค. 2565 210 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน มกราคม 2565  1 ม.ค. 2565 - 31 ม.ค. 2565
  กีฬาสี  14 ม.ค. 2565 211 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน มกราคม 2565  1 ม.ค. 2565 - 31 ม.ค. 2565
 กิจกรรมวันครู  14 ม.ค. 2565 211 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน มกราคม 2565  1 ม.ค. 2565 - 31 ม.ค. 2565
 วันครู  16 ม.ค. 2565 213 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน มกราคม 2565  1 ม.ค. 2565 - 31 ม.ค. 2565
 มหกรรมแสดงออกนักเรียน  2 ก.พ. 2565 230 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน กุมภาพันธ์ 2565  1 ก.พ. 2565 - 28 ก.พ. 2565
 มหกรรมแสดงออกนักเรียน  3 ก.พ. 2565 231 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน กุมภาพันธ์ 2565  1 ก.พ. 2565 - 28 ก.พ. 2565
 มหกรรมแสดงออกนักเรียน  4 ก.พ. 2565 232 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน กุมภาพันธ์ 2565  1 ก.พ. 2565 - 28 ก.พ. 2565
 มหกรรมแสดงออกนักเรียน  5 ก.พ. 2565 233 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน กุมภาพันธ์ 2565  1 ก.พ. 2565 - 28 ก.พ. 2565
 มหกรรมแสดงออกนักเรียน  9 ก.พ. 2565 237 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน กุมภาพันธ์ 2565  1 ก.พ. 2565 - 28 ก.พ. 2565
 มหกรรมแสดงออกนักเรียน  10 ก.พ. 2565 238 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน กุมภาพันธ์ 2565  1 ก.พ. 2565 - 28 ก.พ. 2565
 มหกรรมแสดงออกนักเรียน  11 ก.พ. 2565 239 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน กุมภาพันธ์ 2565  1 ก.พ. 2565 - 28 ก.พ. 2565
 มหกรรมแสดงออกนักเรียน  12 ก.พ. 2565 240 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน กุมภาพันธ์ 2565  1 ก.พ. 2565 - 28 ก.พ. 2565
 (หยุด) วันมาฆบูชา  15 ก.พ. 2565 243 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน กุมภาพันธ์ 2565  1 ก.พ. 2565 - 28 ก.พ. 2565
 มอบวุฒิบัตรแผนการเรียน Bell  21 ก.พ. 2565 249 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน กุมภาพันธ์ 2565  1 ก.พ. 2565 - 28 ก.พ. 2565
 ประชุม คกก.บริหาร 4/2564  24 ก.พ. 2565 252 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน กุมภาพันธ์ 2565  1 ก.พ. 2565 - 28 ก.พ. 2565
 สอบปลายภาคเรียน  28 ก.พ. 2565 256 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน กุมภาพันธ์ 2565  1 ก.พ. 2565 - 28 ก.พ. 2565
 สอบปลายภาคเรียน  1 มี.ค. 2565 257 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน มีนาคม 2565  1 มี.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565
 สอบปลายภาคเรียน  2 มี.ค. 2565 258 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน มีนาคม 2565  1 มี.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565
 สอบปลายภาคเรียน  3 มี.ค. 2565 259 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน มีนาคม 2565  1 มี.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565
 สอบปลายภาคเรียน  4 มี.ค. 2565 260 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน มีนาคม 2565  1 มี.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565
 วจนพิธีกรรมปิดปีการศึกษา  4 มี.ค. 2565 260 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน มีนาคม 2565  1 มี.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565
 เริ่ม Summer Course (14 มี.ค.-8 เม.ย.65)  14 มี.ค. 2565 270 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน มีนาคม 2565  1 มี.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565
 กตเวทิตาครูเกษียณ  18 มี.ค. 2565 274 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน มีนาคม 2565  1 มี.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565
 สิ้นสุด Summer Course (14 มี.ค.-8 เม.ย.65)  8 เม.ย. 2565 295 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน มีนาคม 2565  1 มี.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565
 เกษียณพนักงาน  9 เม.ย. 2565 296 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน เมษายน-พฤษภาคม 2565  1 เม.ย. 2565 - 31 พ.ค. 2565
 ทัศนศึกษาครู/เจ้าหน้าที่  5 พ.ค. 2565 322 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน เมษายน-พฤษภาคม 2565  1 เม.ย. 2565 - 31 พ.ค. 2565
 ทัศนศึกษาครู/เจ้าหน้าที่  6 พ.ค. 2565 323 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน เมษายน-พฤษภาคม 2565  1 เม.ย. 2565 - 31 พ.ค. 2565
 ทัศนศึกษาครู/เจ้าหน้าที่  7 พ.ค. 2565 324 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน เมษายน-พฤษภาคม 2565  1 เม.ย. 2565 - 31 พ.ค. 2565
 สัมมนาบุคลากร 2565  10 พ.ค. 2565 327 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน เมษายน-พฤษภาคม 2565  1 เม.ย. 2565 - 31 พ.ค. 2565
 สัมมนาบุคลากร 2565  11 พ.ค. 2565 328 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน เมษายน-พฤษภาคม 2565  1 เม.ย. 2565 - 31 พ.ค. 2565
 สัมมนาบุคลากร 2565  12 พ.ค. 2565 329 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน เมษายน-พฤษภาคม 2565  1 เม.ย. 2565 - 31 พ.ค. 2565
 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  13 พ.ค. 2565 330 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน เมษายน-พฤษภาคม 2565  1 เม.ย. 2565 - 31 พ.ค. 2565
 วันวิสาขบูชา  14 พ.ค. 2565 331 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน เมษายน-พฤษภาคม 2565  1 เม.ย. 2565 - 31 พ.ค. 2565
 (หยุด) ชดเชยวันวิสาขบูชา  16 พ.ค. 2565 333 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน เมษายน-พฤษภาคม 2565  1 เม.ย. 2565 - 31 พ.ค. 2565
 เปิดภาคเรียนที่ 1/2565  17 พ.ค. 2565 334 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฏิทิน เมษายน-พฤษภาคม 2565  1 เม.ย. 2565 - 31 พ.ค. 2565

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ปฏิทินโรงเรียน ของหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)




ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )