Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : งานประชาสัมพันธ์ภายใน-ภายนอก

วัตถุประสงค์
1.  งานประชาสัมพันธ์ /บอร์ด/SMS/เว็บไซต์/อื่น ๆ 1. เพื่อให้บุคคลภายในและภายนอกรับทราบผลงาน นักเรียน / ครู / โรงเรียน ผ่านเว็บไซต์ทำเนียบคนเก่ง 2. เพื่อให้บุคคลภายในและภายนอกรับทราบกิจกรรม ผ่านปฏิทินโรงเรียน 3. เพื่อให้บุคคลภายในรับทราบผลงานนักเรียน ครู และโรงเรียนที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ 4. เพื่อให้บุคคลภายในรับทราบผลงานนักเรียน ครู และโรงเรียนผ่าน TV signage 5. เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ป.1 ม.1 และ ม.4 ได้รับข้อมูลทาง SMS 6. เพื่อให้องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับของขวัญ ในเทศกาลหรือโอกาสสำคัญต่าง ๆ 7. เพื่อให้บุคคลภายในและภายนอกรับทราบข้อมูล การสมัครเรียน และข้อมูลทั่วไป 8. เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อื่น

-ปฏิทินแผนงาน(17)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(6)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(1)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : งานประชาสัมพันธ์ภายใน-ภายนอก

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : งานประชาสัมพันธ์ภายใน-ภายนอก
1.  งานประชาสัมพันธ์ /บอร์ด/SMS/เว็บไซต์/อื่น ๆ 1.มีการอัพเดททำเนียบคนเก่งในเว็บไซต์ทุกเดือน 2.มีการอัพเดทปฏิทินโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน 3. มีการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่เป็นปัจจุบันทุกเดือน 4. มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน TV Signage ทุกเดือน 5. มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน SMS ทุกครั้งที่มอบหมาย 6.มีบันทึกข้อมูลการจัดของขวัญและของที่ระลึกทุกเดือน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : งานประชาสัมพันธ์ภายใน-ภายนอก
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (17)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
05 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** 239 วัน
05 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   P 2.ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการ ด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสถาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** 239 วัน
05 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** 239 วัน
01 เม.ย. 2564 30 เม.ย. 2565   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** 269 วัน
05 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** 239 วัน
05 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   P 2.ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการ ด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสถาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** 239 วัน
05 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   P 2.ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการ ด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสถาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** 239 วัน
05 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   P 2.ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการ ด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสถาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** 239 วัน
05 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   P 2.ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการ ด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสถาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** 239 วัน
15 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   P 2.ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการ ด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสถาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** 239 วัน
15 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** 239 วัน
15 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   P 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ   0   0 *** *** 239 วัน
15 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   P 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ   0   0 *** *** 239 วัน
15 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   P 2.ค่าส่ง SMS 4,000 บาท   0   0 *** *** 239 วัน
15 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   P 1.ค่าพิมพ์โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 40,000 บาท   0   0 *** *** 239 วัน
15 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   P 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ   0   0 *** *** 239 วัน
15 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   P 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ   0   0 *** *** 239 วัน
15 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   P 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ   0   0 *** *** 239 วัน
15 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   P 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ   0   0 *** *** 239 วัน
15 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   P 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ   0   0 *** *** 239 วัน
15 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   P 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ   0   0 *** *** 239 วัน
15 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   P 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ   0   0 *** *** 239 วัน
15 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   P 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ   0   0 *** *** 239 วัน
15 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   P 4.2 งางแผนหรือเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด   0   0 *** *** 239 วัน
15 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** 239 วัน
01 เม.ย. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.0 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 269 วัน
01 เม.ย. 2564 30 เม.ย. 2565   D 1.ประชาสัมพันธ์ : ออกแบบโปสเตอร์   0   0 *** *** 269 วัน
01 เม.ย. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.1 ออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 1   1   0 *** *** 269 วัน
31 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.2 TV Signage   0   0 *** *** 269 วัน
31 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   D 6.3 บอร์ดประชาสัมพันธ์   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 126 วัน
31 มี.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.4 เว็บไซด์ทำเนียบคนเก่ง   0   0 *** *** 269 วัน
01 เม.ย. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.5 ปฏิทินโรงเรียน 5   5   0 *** *** 269 วัน
01 เม.ย. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.6 SMS   0   0 *** *** 269 วัน
01 เม.ย. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.7 งานธุรการ   0   0 *** *** 269 วัน
15 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   C 7.กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงาน   0   0 *** *** 239 วัน
15 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   C 8.ประเมินผลการดำเนินงาน   0   0 *** *** 239 วัน
15 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   A 9.นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 239 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (6)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ตลอดปีการศึกษา  30 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 35 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์  1 เม.ย. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 วันอาสาฬหบูชา  24 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 11 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 ปฏิทินโรงเรียน  1 เม.ย. 2564 - 30 เม.ย. 2565
  วันเข้าพรรษา  25 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 10 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 ปฏิทินโรงเรียน  1 เม.ย. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 หยุดชดเชย  26 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 9 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 ปฏิทินโรงเรียน  1 เม.ย. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 หยุดชดเชย  27 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 8 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 ปฏิทินโรงเรียน  1 เม.ย. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 วันเฉลิมพระชนม ร.10  28 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 7 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 ปฏิทินโรงเรียน  1 เม.ย. 2564 - 30 เม.ย. 2565

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (1)

ขั้นตอน: 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าพิมพ์โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 40,000 *** ***
2    ค่าส่ง SMS 4,000 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าป้ายอะคลิลิกแบบที่ 1-5 (60 ปี) 1 *** ***
2    ค่าอะคลิกแบบที่ 1- 2 งาน 60 ปี (2564306011) 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - งานประชาสัมพันธ์ /บอร์ด/SMS/เว็บไซต์/อื่น ๆ 1.แบบสรุปอัพเดทเว็บไซต์ทำเนียบคนเก่ง 2.แบบสรุปอัพเดทปฏิทินโรงเรียน 3.แบบสรุปโปสเตอร์ 4.แบบสรุป TV Signage 5.แบบสรุป SMS 6.แบบสรุปของที่ระลึก 7.แบบสรุปเอกสารประชาสัมพันธ์ 8.แบบสรุปการปฏิบัติรายปี / ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ / ศึกษาดูงานประจำปี / MOU

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ งานประชาสัมพันธ์ภายใน-ภายนอก ของหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )