Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน

วัตถุประสงค์
1.  1.เพื่อสนับสนุนให้การบริหารจัดการของฝ่ายธุรการ-การเงินเป็นไปตามเป้าหมาย มีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
2.  2.เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนหน่วยงานที่เป็นคาทอลิก และหน่วยงานภายนอกตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต
3.  3. เพื่อให้การบริหารงานโรงเรียนเป็นไปตามกฎหมายว่า ด้วยการประชุมและการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
4.  5. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรได้รับการคุ้มครองและเงิน ช่วยเหลือในกรณีเกิดอุบัติเหตุ
5.  6.เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษา ตามทิศทางการศึกษาในแนวมงฟอร์ตอย่างต่อเนื่อง
6.  4. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน วิชาชีพทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถนำความรู้มา ประยุกต์ใช้ในการทำงานได้
7.  7. เพื่อให้การดำเนินการรับ-จ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล, เงิน อุดหนุนเรียนฟรี และเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) เป็นไปอย่างถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้
8.  8. เพื่อให้การจัดทำบัญชีกองทุน บัญชีสวัสดิการโดยครู และเจ้าหน้าที่ และสวัสดิการพนักงาน เป็นไปตามข้อบังคับ
9.  9. เพื่อให้บุคลากรในฝ่ายธุรการ-การเงิน มีส่วนร่วมในการ บริหารฝ่าย
10.  10. เพื่อให้การดำเนินงานอื่น ๆ ของฝ่ายธุรการ-การเงิน มีการรวบรวมวิเคราะห์เพื่อเป็น สารสนเทศอ้างอิง

-ปฏิทินแผนงาน(7)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(1)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
1.  1. ร้อยละ 90 ของแผนงานและโครงการฝ่ายธุรการ-การเงิน สำเร็จตามเป้าหมาย และมีผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครง การประจำปีมีความสำเร็จมากกว่า 2% ที่ตั้งไว้
2.  2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานตามโครงสร้างฝ่ายธุรการ- การเงิน มีการจัดทำคู่มือ ระเบียบ แนวปฏิบัติงาน
3.  3. ร้อยละ 90 ของผู้ใช้บริการหน่วยงานโดยรวม ในฝ่ายธุรการ-การเงิน มีความพึงพอใจโดยรวม ในระดับ “ดีมาก”
4.  4. โรงเรียนมีการให้ความช่วยเหลือและให้การสนับสนุน หน่วยงานที่เป็นคาทอลิกและหน่วยงานภายนอก อย่างน้อย ปีการศึกษาละ 10 หน่วยงาน
5.  5. โรงเรียนมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง และมีประเด็นการพิจารณาครบถ้วน ตามกฎหมายกำหนด
6.  6. ร้อยละ 95 ของบุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน เข้าร่วมการ อบรมสัมมนาของฝ่าย หรือของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอก
7.  7. ร้อยละ 100 ของนักเรียน 4875 คน และบุคลากร ประจำการ 600 คน ได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ ประกันอุบัติเหตุจากโรงเรียนและได้รับเงินชดเชยตามวงเงิน ที่คุ้มครอง
8.  8. ร้อยละ 100 ของขั้นตอนการดำเนินงาน ขอรับเงิน อุดหนุนรายบุคคล, เงินอุดหนุนเรียนฟรี (ค่าอุปกรณ์การ เรียน ,ค่าเครื่องแบบ ค่าหนังสือเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน) และ ค่าอาหารเสริม (นม)แเป็นไปตามที่หน่วยงาน ต้นสังกัดกำหนด
9.  11. สรุปบัญชีเงินกองทุน
10.  12. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน และรายงานการ ประชุมคณะกรรมการกองทุนต่าง ๆ
11.  13. รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุน
12.  14. รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ตลอดปีการศึกษา
13.  15. สรุปข้อมูลในสารสนเทศโรงเรียน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (7)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
02 มิ.ย. 2564 30 เม.ย. 2565   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** 314 วัน
15 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   P 2. ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 20 วัน
15 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 20 วัน
15 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   P 4.1 วางแนวทางในการปฎิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่ดำเนินการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 20 วัน
01 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   P 4.2 วางแผนหรือเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่ตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 20 วัน
01 พ.ค. 2564 30 มิ.ย. 2564   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน ตามข้อ.3   0   0 *** *** 10 วัน
15 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6. ดำเนินงานตามแผนงานประจำปี   0   0 *** *** 314 วัน
15 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.1 งานบริหารสำนักงานฝ่ายธุรการ-การเงิน   0   0 *** *** 314 วัน
15 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.2 งานการกุศล   0   0 *** *** 314 วัน
15 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.3 งานประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 1   1   0 *** *** 314 วัน
15 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.4 งานพัฒนาบุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน   0   0 *** *** 314 วัน
15 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.5 งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน/บุคลากร   0   0 *** *** 314 วัน
15 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.6 งานทุนการศึกษานักเรียนขาดแคลน   0   0 *** *** 314 วัน
15 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.7 งานจ่ายเงินอุดหนุน   0   0 *** *** 314 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (1)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2564  1 ก.ค. 2564 11 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 งานประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  15 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเบี่้ยประกันอุบัติเหตุ 4,875 *** ***
2    เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) 1 *** ***
3    เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียนฟรี 1 *** ***
4    เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์เรียนฟรี 1 *** ***
5    เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบ 1 *** ***
6    เงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย 10 *** ***
2    ค่าเข้าเล่มเอกสาร รายงานประจำปี 100 *** ***
3    ค่าหมึกพิมพ์ Laser jet 1200 series-C7115A 4 *** ***
4    ช่วยเหลือการกุศล กิจกรรมคาทอลิก โรงเรียนในเครือ และอื่น ๆ 20 *** ***
5    สนับสนุนหน่วยงานตามโครงการของมูลนิธิ 3 *** ***
6    สนับสนุนชมรมครูเกษียณ 1 *** ***
7    เข้าเล่มเอกสารประกอบการประชุม 100 *** ***
8    ค่าอาหารว่าง และอาหารกลางวัน 4 *** ***
9    ค่าพาหนะกรรมการภายนอก 24 *** ***
10    ค่าจัดอบรม สัมมนา ภายใน 1 *** ***
11    ค่าจัดอบรม สัมมนาภายนอก 1 *** ***
12    ส่งบุคลากรอบรม 1 *** ***
13    ค่าของรางวัล 2 *** ***
14    ค่าเบี้ยประกัน 4,875 *** ***
15    ทุนนักเรียนขาดแคลน 10 *** ***
16    เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) 1 *** ***
17    เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียนฟรี 1 *** ***
18    ค่าอุปกรณ์เรียนฟรี 1 *** ***
19    ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 *** ***
20    จ่ายเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบ 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 6. ใบลงทะเบียนการสัมมนา /แบบสรุปการอบรม สัมมนา
 - 7. แบบสรุปจำนวนนักเรียน และบุคลากรที่ยื่นเข้าบริษัท ประกัน และสรุปรายงานการยื่นเคลมประกัน
 - 5. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา
 - 1. แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 - 2. แบบรวบรวม แนวปฏิบัติ คู่มือในการดำเนินงานต่าง ๆ ของฝ่ายธุรการ-การเงิน
 - 3. แบบสรุปผลความพึงพอใจผู้ใช้บริการหน่วยงาน ใน ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 - 4. สรุปข้อมูลการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนหน่วย งานต่าง ๆ
 - 8. สรุปรายรับ รายจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล
 - 9. สรุปรายรับ รายจ่ายเงินอุดหนุนเรียนฟรี (ค่าอุปกรณ์การ เรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 - 10. สรุปการจัดอาหารเสริม (นม)
 - 11. สรุปบัญชีเงินกองทุน
 - 12. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน และรายงานการ ประชุมคณะกรรมการกองทุนต่าง ๆ
 - 13. รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุน
 - 14. รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ตลอดปีการศึกษา
 - 15. สรุปข้อมูลในสารสนเทศโรงเรียน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน ของหน่วยงาน งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )