พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่เข้าร่วมการประกวดผลงานสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา

1 / 21
2 / 21
3 / 21
4 / 21
5 / 21
6 / 21
7 / 21
8 / 21
9 / 21
10 / 21
11 / 21
12 / 21
13 / 21
14 / 21
15 / 21
16 / 21
17 / 21
18 / 21
19 / 21
20 / 21
21 / 21