Today 's Events

พฤศจิกายน 2565
อาพฤ
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

30 พฤศจิกายน 2565

ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน (CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)

ปฏิทินงานของโรงเรียน (CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)

ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน เวลาที่เปลี่ยนแปลง
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกรีฑาเซนต์นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 56 ปีการศึกษา 2565  30 พ.ย. 65 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 17:59:14
ขอเชิญชวนนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรเข้าร่วมพิธีเปิดเทศกาลพระคริสตสมภพ และเปิดไฟต้นคริสต์มาส 30 พ.ย. 65 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 17:59:12
สรุปข่าวประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 30 พ.ย. 65 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 17:59:07
ประกาศวันหยุดเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่ 2566 30 พ.ย. 65 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 17:59:06
สรุปข่าวประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 29 พ.ย. 65 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 17:59:10

อัลบั้มภาพที่ Upload หรือแก้ไขในวันนี้

อัลบั้ม วันที่โพสต์อัลบั้ม วันที่เปลี่ยนแปลง เวลาที่เปลี่ยนแปลง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมยกย่องนักเรียน "ด้านเด็กดีมีวินัยและเด็กดีมีน้้ำใจ" เดือนพฤศจิกายน 30 พ.ย. 65 10:23:18

ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ เวลาที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อแผนงาน หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง คณะกรรมการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ มอบหมายหน้าที่ ขั้นตอนการดำเนินงาน งบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย แนวทางการติดตามและประเมินผล ข่าวที่เกี่ยวข้อง อัลบั้มภาพที่มีการอ้างอิง
จัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนสำหรับนักเรียนที่จบช่วงชั้น (ปพ.1) ทั้ง 4 ช่วงชั้น
งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
3-600 บริหารแผนกการเงิน
3-900 งานจัดซื้อและพัสดุ
3-500 งานประสานงานสมาคมฯ
6-600 งานศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT -Bell
8-100 แผนงานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
8-500 งานสาธารณูปโภค
8-200 แผนงานอาคารสถานที่
10-400 งานเทคโนโลยีเพื่อการบริหาร
7-100 งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
7 - 200 งานพาหนะและรถรับ – ส่งนักเรียน
7-500 งานร้านค้า
10-300 แผนงาน ACT Learning Space
10-500 งานซ่อมบำรุงเทคโนโลยีและระบบเครือข่าย
7-900 งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
6-400 งานบุคคล
7-400 งานโภชนาการ
8-400 งานซ่อมบำรุง
8-700 แผนงานศูนย์การเรียนรู้พลังงาน สิ่งแวดล้อม
8-800หอพัก
5-670 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
5-650 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
5-500 TAWEEPANYA LIBRARY (งานห้องสมุด)
7-601งานStationery
5-100 งานบริหารฝ่ายวิชาการ
5-900 งาน English Program
9-100 งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
9-400 งานศูนย์ดนตรี
9-700งานสระว่ายน้ำ
9-500 งานศูนย์กีฬา
6-100 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
8-300 งานสิ่งแวดล้อม
5-640 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง คณะกรรมการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ มอบหมายหน้าที่ ขั้นตอนการดำเนินงาน งบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย แนวทางการติดตามและประเมินผล ข่าวที่เกี่ยวข้อง อัลบั้มภาพที่มีการอ้างอิง
- 10-403 ปรับปรุงและติดตั้งจอ LED Touch Screen เพื่อการเรียนการสอน ระดับชั้น ป.5-ม.2 (ภาคปกติ)
- 10-206 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้าน Robot (ACT Robot Club) (10-206)
- 8-216 ปรับปรุงห้องน้ำชาย-ห้องน้ำหญิง และถังบำบัดน้ำเสีย อาคารอัสสัมชัญ
- 8-208 โครงการปรับปรุงอาคารเซนต์คาเบรียลและอาคารอิลเดอฟองโซ
- 5-909 โครงการ EP English Daily (3R : Reading, Writing and Arithmetic)
- 9-602 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ศูนย์ฟิตเนส

กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อกฤตภาค หน่วยงาน ผู้หา/ผู้จัดทำ เวลาที่เปลี่ยนแปลง