Today 's Events

สิงหาคม 2564
อาพฤ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Today 's Events
4
สิงหาคม
2564


::ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)

:: ปฏิทินงานของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)

เขียนคำอวยพร
 

:: วันคล้ายวันเกิดบุคลากร  วันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนนี้

 

:: วันคล้ายวันเกิดนักเรียน  วันคล้ายวันเกิดนักเรียนในเดือนนี้

 

:: ปฏิทินวันสำคัญของคณะเซนต์คาเบรียล   ดูปฏิทินวันสำคัญแยกตามประเภท  ปฏิทินวันสำคัญทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม
 

:: ปฏิทินงานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล     ปฏิทินงานทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 

:: วันสำคัญของภราดา

ชื่อ-นามสกุลBirthdayFeastdayFirst VowsPerpetual Vows
ปฏิทินคาทอลิคสากล วันสำคัญของโลก วันสำคัญของชาติ

:: ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน

:: อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้

อัลบั้ม วันที่โพสต์อัลบั้ม
       การจัดกิจกรรมคาบโฮมรูมวันจันทร์( 2 ส.ค.64)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 5
       EP : When Min Min Met Matilda
       EP : New Zealand Global Competence Certificate Programme
       ประมวลภาพการเรียนการสอนออนไลน์ของระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดกิจกรรมทำความดี #ACT จิตอาสา
       ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมพิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
       กิจกรรม"อยู่บ้านก็ทำดีได้" #ACT จิตอาสา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
       EP : EP Best Online Awards

:: ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
วันที่ กิจกรรม

:: รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อแผนงาน
- งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
- งานศิลป์
- งานสาธารณูปโภค
- 9-306 งานจัดจำหน่ายอุปกรณ์ศูนย์กีฬาฯ
- 9-303 งานการเรียนการสอนกีฬานอกเวลาและวันเสาร์
- 9-322 งานจัดแข่งขันปีนหน้าผา
- 9-304 งานการเรียนการสอนกีฬา October Course
- 9-341 งานกิจกรรมทีมกีฬาปีนหน้าผา
- 9-305 งานการเรียนการสอนกีฬา Summer Course
- 9-307 งานค่าจ้างครูอัตราจ้างรายปีศูนย์กีฬา
- งานการกุศล
- งานประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
- งานพัฒนาบุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน
- งานจัดทำและประเมินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
- งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
- งานประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากร
- 9-309 งานซ่อมบำรุงห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนศูนย์กีฬา
- งานทุนการศึกษานักเรียนขาดแคลน
- 9-301 งานบริหารสำนักงานศูนย์กีฬา
- งานประกันคุณภาพฯ
- งานจ่ายเงินอุดหนุน
- โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มุ่งพัฒนาบุคคลแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศทางภาษา มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
- ด้านวิชาการ /คุณภาพนักเรียน
- 2. ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาร้อยละ 80 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯ อยู่ในระดับดี ( 3-4 )
- ด้านบุคลากร
- บุคลากรมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
- 3. ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม
- 4. ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานอย่างหลากหลาย เต็มตามศักยภาพ ตามความถนัดและความสนใจ
- 9-402 งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ศูนย์ฟิตเนส
- 9-321 งานจัดแข่งกีฬาเทควันโด
- งานจัดซื้อ และพัสดุ ครุภัณฑ์
- งานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ สิ่งพิมพ์โรงเรียน
- งานบริหารงานทะเบียน
- งานดูแลบำรุงรักษาสนามฟุตบอลและอาคารอัฒจันทร์

:: รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อแผนงาน
- 99-6-632 โครงการ Science Box
- โครงการตัดเครื่องแบบบุคลากร
- 9-327 โครงการ ACT Golf Junior Open 2021
- โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2565-2567 (ระยะ 3 ปี)
- โครงการระบบจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาอิงระบบประกันคุณภาพตามหลักสูตรสมรรถนะ
- 9-345 โครงการกิจกรรมทีมเต้นและการแสดง
- โครงการประกันสุขภาพกลุ่มบุคลากร
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อองค์กรคุณภาพ
- 9-310 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนกีฬา

:: กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อกฤตภาค หน่วยงาน ผู้หา/ผู้จัดทำ เวลาที่เปลี่ยนแปลง